6 Ontdekt men "bij de kaartering vroeger begane vergissingen of af wijkingen, dan werden deze hersteld; wenselijk is het daarbij een toelichting ^n potlood op de betrokken hulpkaart of hulp- kaarten te geven. Boor een combinatie van metingen in verschillende dienstjaren zal het in vele gevallen mogelijk blijken door kaartering een aanmerkelijke verbetering van het plan te verkrijgen. Wijkt de figuur dan af van de toestand op het oude bijblad* zo behoort on derzocht te worden, of er in de post door vroegere onjuiste toe passingen consorten zijn betrokken* Men wake er zorgvuldig voor, dat men ni^t in conflict kome met de tenaamstelling., Uit fig.33bcV» blijkt duidelijk* dat een consort abed op de kaart kan verdwijnen, ten gevolge van een verbeterde toepassing op het nieuwe blad* Be fout moet nu evenwel ook bij de boekhou ding worden hersteld door het opmaken van metingsstukken0 Ook kan het geval zich voordoen, dat door verbetering in de vroegere kaartering de inhoudsgrootten der percelen een zodanige verande ring ondergaan* dat het gewenst is* de vroeger vastgestelde groot ten te wijzigen, hetwelk eveneens door het opmaken van metings stukken geschieden moet. Stuit men op bezwaren of leemten in de suppletoire stand, die zonder onderzoek in loco niet opgelost kunnen worden, dan geve men die aan den Ingenieur-verificateur ter beoordeling en e0qo ter overweging, om daarvan een post in het Reg* No„9 te doen opnemen. Bit geldt evenzeer voor posten, waarvan men ver onderstellen kan9 dat nadere metingen het plan aanmerkelijk zul len verbeteren. Het gebruik van verschillende, doch uniforme tekens? in potlood verdient aanbeveling,, Bij voorbeeld; Fig.34 Van twee potloodlijnen dicht bij elkaar moet die met de haakjes verwaarloosd worden. Fig.35c Moet het raidden van een enigszins dikke potloodlijn in inkt gezet worden, dan duide men dit aan door de haakjes aan weerszijden van de lijn aan te brengen. Slechts zichtbare kaarteerpuntjes worden omkringd; dit voor komt overbodige uitpaseingen op de schaal. Ten slotte verduidelijken potloodkringetjes (zie fig.36) om de hoeken van een perceel het overzicht, zo ook het lieho ar ceren van gebouwen.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1941 | | pagina 7