HET NEDERLAN D S C H E ARBEIDSFRONT ARBEIDSGEBIED "OPENBARE LICHAMEN" 's-Gravenhage - Laan Copes van Cattenburch 10 - Tel. 117278 No. 1.098/27.085 's-Gravenhage, l^t Januari 19^. Onderwerp: Orgaan T.A.K, L. S Zeer tot mijn leedwezen moet ik U mededeelen, dat de papiersituatie ons tot verdere inkrimping van het papier- verbruik noodzaakt. Deze noodzaak bestond reeds geruimen tijd, doch het tijdstip waarop tot maatregelen t.a.v. het blad voor de T.A.K, moest worden overgegaan, hebben wij steeds weer weten te verschuiven. De mogelijkheid van verder uitstel is echter thans niet meer aanwezig, zoodat wij ons op dit oogenblik voor de noodzakelijkheid geplaatst zien, tot opheffing over te gaan. Wij vertrouwen, dat II voor lezen maatregel begrip zult hebben Met kameraadsq^appelijken groet, Arbeidsgebied ''CVpenbare Lichamen", Leider Afdeeliivg) Belastingdienst: typ. 1 (H. de Bruin

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1944 | | pagina 1