OPLEIDING EN EXAMEN VOOR TECHNISCH-AMBTMAAR lo KLAS a Op de algemene vergadering, welke 15 en 16 maart 1946 te Utrecht gehouden is, werd een commissie benoemd die tot taak kreeg aan het bestuur een rapport over te leggen omtrent: de opleiding van technische ambtenaren, die in de toekomst belast zullen worden met terreinwerkzaamheden. Voorts omtrent de exameneisen, welke daarbij gesteld moe ten worden» Aanvankelijk bestond deze commissie uit de Heren Jo Pieterscn, H.Boom en S, de Moor. Wegens verhindering van den Heer Pieterson^ om in cie commissie zitting te ne- 'mén, werd in diens plaats de Heer T. de Ridder door het bestuur uitgenodigd en bereid gevonden deze taak over te nemen Be commissie werd op de bestuursvergadering van 2 Mei 1946 geïnstalleerd. Zij ontving toen een aantal richtlijnen en aanwijzingen welke, naar de mening van het bestuur, steun zouden kunnen geven bij de voorbereiding en de uit voering der werkzaamheden» Evenwel bleef de commissie ge heel vrij haar oordeel en mening over deze aangelegenheid te formuleren» Op 9 November 1946 heeft de commissie het resultaat van haar arbeid aan het bestuur ingezonden, samengevat in een rapport, hetwelk op de bestuursvergadering van 11 De cember 1946 in alle onderdelen is besproken net de vol tallige commissie. Het resultaat van deze besprekingen was een volledige overeenstemming omtrent alle hoofdzaken en onderdelen,welke bij deze aangelegenheid betrokken zijn? Het doel,waarvoor dit rapport werd samengesteld, be staat hierin ac dat het bestuur in een brief aan den Minister van Fi nanciën de opvattingen der vereniging omtrent deze za ken kenbaar maakt om te bereiken, dat met onze wensen zoveel mogelijk worde rekening gehouden b. dat het bestuur de beschikking heeft over richtlijnen en argumenten, wanneer de onderhavige kwestie te eni ger tijd besproken moet worden, hetzij bij periodieke be zoeken aan H.H.Hoofdambtenaren, hetzij elders c, dat het bestuur zich dus bij verdere actie in deze aan gelegenheid zal laten leiden door de geest en de let ter der beginselen en bijzonderheden welke in het rap port zijn neergelegd fa if

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1947 | | pagina 1