Frans van Sckoofens ellipsograaf door D. DE VRIES. Het is niet toevallig, dat juist de namen van kunstenaars uit vroegere tijden lang blijven voortleven. Met geleerden is dat veel minder het geval. Kunst spreekt direct aan, terwijl het waarderen van wetenschappelijk werk moeizame voorbereiding eist. Daaren boven bezit echte kunst een eeuwigheidskern die tegen veroudering bestand is; de wetenschap ondergraaft vroegere opvattingen door nieuwere inzichten en werkt zodoende eigen veroudering in de hand. Uit onze gouden eeuw kent ieder de namen van de beroemde schilders en dichters. Maar gelukkig niet alleen hun namen, ook hun belangrijkste werk. En dat is pas het bewijs dat ze nog onder ons leven. De geleerden genieten niet een zo brede belangstelling. Toch Zoals U wel gezien zult hebben, loopt één der driehoeks kettingen, nl. die van Bonn tot Kiel, over ons land. In de laatste figuur ziet U, dat de driehoeksmeting van ons land in drie delen wordt gesplitst, het gedeelte van de ket ting en verder een N.O.- en een Z.W.- gedeelte. Voordat de punten, gelegen in deze laatste gedeelten, konden worden aangesloten, was het nodig, dat de gegevens der drie hoeksmeting, betrek king hebbende op deze twee gedeelten, afzon derlijk te vereffenen. Dit is dan ook enige jaren geleden gebeurd. Daarna was het mo gelijk de formules op te stellen, volgens welke de transformatie kon geschieden van de punten, bekend in ons stereografisch projectiesysteem, naar dat der U.T.M, 10

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 11