gingen zich door zijn toedoen met wiskunde bezighouden. Voor Christiaan Huygens, die op zestienjarige leeftijd als student te Leiden werd ingeschreven, hadden de lessen van de wiskundige Van Schooten meer aantrekkingskracht dan die in de rechten, welke hij met zijn broer moest volgen. Een paar jaar vóór zijn benoeming tot hoogleraar maakte Van Schooten nog een studie reis naar Parijs, Engeland en Ierland, waardoor hij kennis maakte met de meest vooraanstaande wiskundigen in deze landen. In 1649 gaf Van Schooten, eveneens te Leiden, de Latijnse vertaling van de Géométrie uit, in 1659 gevolgd door een tweede druk. Deze vertalingen bevatten bijdragen van Van Schooten en diens leerlingen, waarvan ik noem Johan de Witt en Johannes In deze vertaling komen een paar dingen voor, die even vermeld mogen worden. Van Schooten geeft hier de transformatieformules voor rechthoekige coördinaten in het platte vlak en de beschrijving van een ellipsograaf. Van onze beroemde staatsman Johan de Witt is een belangrijke bijdrage opgenomen met de titel Elementa cur- varum linearum» De juistgenoemde ellipsograaf had Van Schooten reeds vroeger behandeld in een Latijns werkje: De organica conicarum sectionem in plano descriptione tractatus, dat in 1646 verscheen. Het bevat talrijke instrumenten om kegelsneden te tekenen. Het vierde boek van de Mathematische oeffeningen door Frans van Schooten, die in 1660 het licht zagen, handelt over soortgelijke zaken: de Tuych-werckelycke beschrijving der Kegel-sneden op een vlak» Hoofdstuk II hiervan draagt het opschrift: Van ellipses, dewelcke op een vlack door een aen-een-verknochte beweging om haer assen ofte uytterste diameters beschreven worden» En nu komt de beschrijving van zijn bovenbedoelde ellipsograaf met de volgende woorden: lek kome weder tottet eerste Instrument hier boven beschreven dat is ick verdencke wederom dat in eenig vlack de liniael AB Hudde 12 Fig. 1 Fig. 2

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 13