kade 60, Den Haag. Voor lezers van over zee wordt de termijn van inzending (per zeepost) met twee maanden verlengd. Oplos singen worden teruggestuurd en eventuele vragen beantwoord, mits een gefrankeerde envelop is bijgevoegd. Kadaster en Grondbelasting in de 2e-lcamer In het Novembernummer gaven wij een uittreksel uit het Voor lopig Verslag betreffende Hoofdstuk VUB (Financiën) Rijks begroting 1952. Hieronder volgt het antwoord van de Minister van Financiën, voorzover dit de in de titel genoemde onderdelen aangaat. Het streven blijft erop gericht tot een formatie te komen, als hier is uiteengezet. Niet uit het oog moet worden verloren, dat er nog een belangrijk aantal jonge, nog onvoldoende praktisch bedreven ambtenaren zijn. Hierin en in het feit dat er evenwicht moet zijn tussen het werk te velde en ten kantore ligt de verklaring dat de verschuiving van landmeetkundige ambtenaren van de kantoordienst naar de velddienst slechts geleidelijk plaats vindt. Op 1 Juni 1951 werden 20 landmeetkundige ambtenaren bij de velddienst werkzaam gesteld en in het voorjaar van 1952 zal een nieuwe groep volgen. Hiermede gepaard gaat een geleidelijke plaatsing bij de veld dienst van landmeetkundige ambtenaren van de Bijhoudingsdienst. Bij deze dienst zijn thans 9 landmeetkundige ambtenaren practisch in de velddienst werkzaam, terwijl nog van 4 van deze ambtenaren de verplaatsing werd opgeschort wegens verhuizingsmoeilijkheden. Inderdaad is de Ruilverkavelingsdienst in staat in de toekomst 15000 ha per jaar te verwerken. In 1949, 1950 en 1951 werden resp. 4600, 3800 en 2700 ha ruil verkaveling in de kadastrale leggers toegepast. In 1952 kan de toepassing in de kadastrale leggers van 28000 ha tegemoet worden gezien. Deze oppervlakte is zo groot, doordat in de laatste jaren vele ruilverkavelingen praktisch zijn gereed gekomen maar nog niet in de kadastrale leggers zijn toegepast. Aan zodanige toe passing moet nl. het opmaken van de ruilverkavelingsakte en van de metingsstukken voorafgaan, waarmede steeds geruime tijd ge moeid is. Het aantal vacatures voor bewaarder is gering. Hoeveel land meters of landmeters le klasse zullen worden aangewezen voor de opleiding tot bewaarder kan niet worden gezegd, aangezien dit ook afhangt van de vraag wie van hen voor deze opleiding in aanmerking wensen te komen, hetwelk tot nu toe niet is gebleken. De ondergetekende zal zich nader beraden over de vraag of en zo ja welke wijziging moet worden gebracht in de organisatie van 17

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 18