ambtenaren meer velddagen kunnen maken dan de landmeters, zal met deze verhouding 100 40 bereikt worden, dat ongeveer de helft van de veldwerkzaamheden aan landmeetkundige ambtenaren wordt overgelaten. Het betoog van de geachte afgevaardigde omtrent de opleiding voor de velddienst gaat langs het hier overigens besproken pro bleem heen. Blijkbaar wordt door hem bedoeld de opleiding voor een middelbare toprang. De invoering van deze rang is echter thans nog geen punt van overweging. Hoogstens kan men stellen, dat dit probleem in studie is. Zou al tot invoering van deze rang worden gekomen, dan is het gelet op de algemene kennis en ontwikkeling der ambtenaren nog zeer de vraag of het perso neel van deze rang gerecruteerd zal kunnen worden uit het huidige korps landmeetkundige ambtenaren. Zoals ik reeds meedeelde zijn 21 landmeetkundige ambtenaren bij de velddienst werkzaam gesteld; het laat zich aanzien, dat dit aantal binnenkort zal kunnen worden opgevoerd. Hierbij moet echter niet over het hoofd worden gezien, dat de dienst zulks moet toelaten en tekenaars in militaire dienst vertoeven, hetgeen een snellere doorstroming bemoeilijkt. Voorts zijn nog 57 cursisten voor het ambt van tekenaar in opleiding. Ik kan dus niet de mening van de geachte afgevaardigde delen, dat de recrutering van jonge tekenaars niet in voldoende mate is ter hand genomen. Zodra de militaire dienst van de door mij genoemde ambtenaren zal zijn beëindigd, de lopende cursus zal zijn voltooid en de jonge ambte naren zich de nodige ervaring hebben verworven, is de vroeger gestelde formatie van totaal 645 man bereikt. Uitbreiding van het aantal cursisten aan het C.T.O. ligt dan ook niet in het voornemen; evenmin bestaat de behoefte de te behan delen stof en het aantal docenten uit te breiden. Ik kan onmogelijk instemmen met de mening van de geachte afgevaardigde, dat de bezetting van de bureaux van de ruilverka- velingsdienst uitbreiding van enige omvang behoeft. Deze dienst heeft het tempo, waarin de verkaveling zich voltrekt, voldoende kunnen bijhouden. De dienst is in staat 15000 ha ruilverkaveling per jaar te voltooien. Omtrent de vraag of het wenselijk is ook voor de meetarbeiders een uitlooprang (z.g. A-rang) in te voeren, is sedert geruime tijd overleg gaande met mijn ambtgenoot van Binnenlandse Zaken. Wat de administratieve ambtenaren van de grondbelasting be treft, moet ik opmerken, dat het niet juist is hier te spreken van slechts een 2-tal administratieve ambtenaren aan de controle der grondbelasting, die voor een opleiding tot controleur in aanmerking zouden dienen te komen. Het gaat hier om het beginsel wie voor een dergelijke recrutering in aanmerking komen, de administratieve 21

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 22