Prof. Dr. B. L. van der Waerden geeft ons in zijn boek een boeiende beschrijving van de prille jeugd der wiskunde. Van de eerste bladzijde af, weet de schrijver onze aandacht gespannen te houden. Hij heeft bijna overal een eigen mening en het boek berust op eigen bronnenstudie. Dit doet ons met respect naar de schrijver opzien. De lezer is met lezen alleen niet klaar. Hij neemt potlood en papier en rekent mee, soms zelfs in hiëroglyphenschrift. Dit moet hij doen, teneinde zo goed mogelijk in de gedachtengang van de oude volkeren te komen. Achtereenvolgens vinden we een uit voerige behandeling van de Egyptische wiskunde en een prachtig hoofdstuk over talstelsels, waarbij vooral het zestigtallig stelsel ons interesseert. Niet minder boeiend is de beschrijving van het getal nul. Juist dit gedeelte zal de lezer een duidelijk beeld geven van de houding van onze voorouders ten opzichte van wiskundige nieuwigheden, dingen waar onze gedachten geen moment meer bij stilstaan. Wij citeren (blz. 68): ,,Het was vooral de nul, die de mensen raar vonden ,,De nul is niets en toch vertienvoudigt hij de cijfers die ervóór staan. Dit kon men maar niet begrijpen." Het grootste gedeelte van het boek wordt ingenomen door een beschrijving van de opkomst, bloei en het verval der Griekse wis kunde. Vooral hier wordt niet alleen de wiskunde maar ook de wiskundige beschreven. We leren mensen als Pythagoras en Ptolemaios, wier namen voor altijd aan stellingen zijn verbonden, beter kennen. Het is ondoenlijk alles op te sommen, wat er in deze bladzijden over de wiskunde der Grieken verteld wordt. We vermelden slechts een gedeelte, dat de landmeetkundige zal inte resseren, het graven van de tunnel dwars door het kalksteen van de berg Kastro op het eiland Samos. Deze tunnel werd van beide mondingen uit gegraven en de werklieden kwamen van beide zijden tezamen, met een fout van nog geen 10 meter in horizontale richting en van 3 meter in verticale richting. Voor die tijd (530 j. na Chr.een prachtige prestatie! De landmeetkundig geschoolde lezer zal met belangstelling de werkwijze van zijn voorgangers bestuderen, hij zal trouwens ook op andere plaatsen in het boek onderwerpen van landmeetkundige aard aantreffen. De uitvoering van het boek is, zoals we van de firma Noordhoff gewend zijn, onberispelijk. We verwachten, dat alle collega's, die belangstelling hebben voor wiskunde of voor beschavingsgeschie denis, kennis willen maken met dit fraaie werk. v. d. H. 27

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 28