Actes du Vie Congrès International d'Histoire des Sciences, Amsterdam, 1421 Aoüt 1950» Volume 1, 424 biz*, ill* Prijs 1800 Fr* fr* Uitgave Herman Cie*, Parijs* De verslagen van dit belangrijke, dubbele Congres, gedrukt gedeeltelijk in het Frans, gedeeltelijk in het Engels, uitgegeven als publicatie no. 6 (met financiële steun van de UNESCO) onder auspiciën van de Académie Internationale des Sciences bevatten, naast een lijst van de deelnemers, het programma en een overzicht van voorgaande congressen, de begroetingsredevoeringen en de tekst van alle voordrachten te Amsterdam gehouden. De voordrachten hebben betrekking op verscheidene weten schappen. Vooral die van Sectie I hadden onze interesse. Daar behandelde Dr. E. M. Bruins te Amsterdam enkele nieuw ontdekte Babylonische wiskunde-teksten; F. C. B. Skinner, Londen besprak Europese maten en gewichten, afgeleid van de oude standaards van het Midden-Oosten (wij vinden in het verslag prachtige foto's van de oude Egyptische el in steen en brons); Prof. Dr. Freudenthal, Utrecht, verbond de wiskunde met de sociale weten schappen; Prof. G. de Reparez, Parijs, toonde ons in de groep Geologie en Geografie van Sectie I de voorlopers van de ,,carto- graphie terrestre". In de groepen wiskunde en oude wiskunde zijn o.m. opgenomen de voordracht van Prof. Dr. A. N. D. Singh Lucknow over Wiskunde van de Hindoes" en van Prof. Dr. C. de Santillana over de oorsprong van de wiskunde in Griekenland. Uit de rijke inhoud deden wij slechts een greep. Niet alle inge schreven sprekers konden aanwezig zijn. Daarom juist is het zo prettig, hun voordrachten hier bijeen te vinden. In deze korte opsomming willen wij niet het nieuws vergeten, dat Dr. Réné Taton bracht in zijn .Documents nouveaux concer- nant Girard Desargues (15911661/2)", de meest originele en de vruchtbaarste wiskundige van zijn tijd. Dr. Taton laat ons kennisnemen van verschillende onuitgegeven documenten. Ook vinden wij in deze voordracht verscheidene bladzijden uit De sargues' beroemde werk ,,Brouillon project d'une atteinte aux événements des rencontres d'un cöne avec un Plan", gepubliceerd in 1639 (een restauratie naar een kopie is aanwezig in de Biblio- thèque Nationale te Parijs). Het is ons niet mogelijk binnen het bestek van deze aankondi ging het grote belang te schetsen van een wetenschappelijk congres, waar scheikundigen en biologen samen met wis- en natuurkun digen, technologen samen met medici een nieuw monument op richtten van het menselijk vernuft. Wel echter kunnen we lezing van de vele interessante voordrachten aanbevelen. Dat doen wij dan ook van harte gaarne. W. K. 28

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 29