Commissie. Hij noemde in het bijzonder de heren Palm, Masten broek en Grooters, die voor het overleg veel betekenden. Op hun deskundigheid, ervaring en wijsheid hoopt de Regerings-delegatie ook in de toekomst nog meermalen een beroep te doen. Dr. M. J. Prinsen, secretaris-generaal van het departement van Binnenlandse Zaken, heeft ten departemente de Centrale Com missie voor Georganiseerd Overleg in ambtenarenzaken geïnstal leerd. Dr. Prinsen sprak daarbij een rede uit, waarin hij het overleg-instituut karakteriseerde als een instituut van rechts vorming. Hierna voerden nog het woord mr. P. A. G. Ubink, voorzitter van de regeringsdelegatie, welke belast is met het voe ren van de besprekingen met de Centrale Commissie en de heer J. Blom namens de in de Centrale Commissie vertegenwoordigde centrales van overheidspersoneel. Het Centraal Georganiseerd Overleg is dus weer in ere hersteld. De reacties uit ambtenaarskringen wijzen er op, dat dit moment met spanning is verbeid. Ook op een spoedige heropening van de besprekingen in de Bijzondere Commissies en Dienstcommissies wordt zeer veel prijs gesteld. Personalia en Mutaties Mutaties* Verplaatst: M.i.v. 1-12-1951 de tijd. tekenaar E. Hoekstra (361) van 's-Gravenhage C.T.O. naar Leeuwarden L.D.; m.i.v. 1-1-1952 de landm.-ambtenaar A: J. Bakker (74) van Middelburg Rv naar Arnhem Rv. Ingetrokken de verplaatsing van: De landm.-ambtenaar A: J. Hummelen (70) van Groningen Rv naar Haarlem L.D. In het Novembernummer 1951 moet het bericht onder „ver plaatst" t.a.v. de landm.-ambtenaren W. C. Luijkenaar en S. J. Aukema aldus worden gewijzigd, dat tussen haakjes is vermeld: de laatste twee belast met de functie van chef de bureau. Eervol ontslagen: M.i.v. 1-2-1952 de landm.-ambtenaar S. Kanninga te Leeuwar den L.D. Bijdragen voor het Maartnummer moeten vóór 1 Maart a.s. in het bezit zijn van de Red. Voorafgaand overleg m.b.t. lijn tekeningen en cliché's is gewenst. 32

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 33