ORGAAN DER VERENIGING VAN L___ TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER INHOUD: 1. W. Koopmans, Kadasters in de Oudheid (X) blz. 34 2. Ir. F. van Schagen, Terreinopnamen met planchet en vizierliniaal38 3. Ruilverkaveling49 a. De grootste ruilverkaveling in ons land etc. 49 b. Stemming blokken „Meyel', en „Smaldonken" 52 c. Nieuwe aanvragen52 4. Opgaven met landmeetkundige inslag52 4a. Gewijzigde tekening van de transversaalschaal tt 57 5. Boekbespreking58 a. Ir. A. J. van der Weele, Fotogrammetrie 58 b. Ir. A. G. Bruggeman, Nieuw land58 c. H. Weisfeit, Hoe werkt de Fiscus?60 d. Driemaandelijks bericht Zuiderzeewerken 62 e. De Amtenarenwet 1929 63 f. Prof. Dr. B. L. v. d. Waerden, Differentiaal rekening 64 g. Verslag Centrale Cultuurtechnische Commissie 65 h. Economie du marché immobilier Beige 69 i. „World Cartography'', een nieuw tijdschrift 69 j. Documentreproductie70 6. Berichten71 7. Personalia en mutaties74 33 HOOFDBESTUUR: G. W. Wegereef, Rotterdamsedijk 210c, Schiedam, tel. huis K 1800 66637, voorzitter. B. E. Kampen, Violierstraat 42, Almelo, 2e voorzitter. P. T. H. van Nimwegen, Burgemeester van Dommelenlaan 12, Aalst (N.-Br.) algemeen secretaris. S. de Moor, Strobloemstraat 29, Eindhoven, penningm., postrekening 346853 ten name van de Vereniging. K. van Houten, Prins Bernhardlaan 8, Tiel, 2e secretaris (Ledenadmini stratie). Voor het plaatsen van advertenties en voor abonnementen (niet-leden f6.— per jaar) wende men zich tot de redacteur-administrateur. Losse afleveringen f 1.25.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 1