ORGAAN TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER INHOUD: 1. W. Koopmans, Kadasters in de Oudheid (XI) blz. 78 2. Ir F. van Schagen, Terreinopnamen met planchet en vizierliniaal (II)84 3. Ruilverkaveling„102 4. Opgaven met landmeetkundige inslag„105 5. Examenopgaven N.L.F. 1952 108 6. Boekbespreking110 7. Berichten„110 a. Normalisatie van indeling en benaming van grondsoorten„110 b. 40-jarig ambtsjubileum bij de Ruilverkavelingsdienst 111 c. Hypotheken op onroerende goederen 1951 112 d. Het Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken 113 e. Rapport Staatscommissie pensioen wetgeving „114 f. Landmeten en waterpassen P.B.N.A„116 g. Vergadering Bijz. Comm. G.O. Belastingen „117 h. Nationaal budgetonderzoek C.B.S,117 i. Jaarvergadering Ned. Genootschap voor Docu mentreproductie „118 j. Bijeenkomst studiekring voor Cultuurtechniek „118 8. Personalia en mutaties„119 77 DER VERENIGING VAN 10 JAARGANG No. 3 M e i 1 9 5 2 HOOFDBESTUUR: G. W. Wegereef, Rotterdamsedijk 210c, Schiedam, tel. huis K 1800 66637, voorzitter. B. E. Kampen, Violierstraat 42, Almelo, 2e voorzitter. P. T. H. van Nimwegen, Burgemeester van Dommelenlaan 12, Aalst (N.-Br.) algemeen secretaris. S. de Moor, Strobloemstraat 29, Eindhoven, penningm., postrekening 346853 ten name van de Vereniging. K. van Houten, Prins Bernhardlaan 8, Tiel, 2e secretaris (Ledenadmini stratie). Voor het plaatsen van advertenties en voor abonnementen (niet-leden f 6.per jaar) wende men zich tot de redacteur-administrateur. Losse afleveringen f 1.25.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 1