ORGAAN TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER INHOUD: 1. W. Koopmans, Het Duitse Kadaster na de oorlog 166 2. Ir L. H. Bouwman, Verlies en winst aan cultuurgrond 172 3. Ruilverkaveling aA. P. M. de Goede, Enkele aantekeningen bij het Ruilverkavelingscongres voor de landen van de Benelux„175 b. Uitslag stemmingen„180 c. Nieuwe aanvragen„180 4. Opgaven met landmeetkundige inslag„180 5. Examen voor Landmeter van het Kadaster (1952) „182 (Uitwerking van een tweetal opgaven door W. Dubbelt en J. J. Hansen). 6. Boekbespreking a. Rapporten N.L.F. (12e congres, 7 Juni 1952) „186 b. Verslag C.C.C. en C.D. over 1950 187 c. Driemaandelijks bericht Zuiderzeewerken„189 d. Personeels voorschriften„190 7. Sterkte van het overheidspersoneel„190 8. Berichten„192 9. Personalia en mutaties„197 165 J DER VERENIGING VAN 10 JAARGANG No. 5 September 195 2 HOOFDBESTUUR: G. W. Wegereef, Rotterdamsedijk 210c, Schiedam, tel. huis K 1800 66637, voorzitter. B. E. Kampen, Violierstraat 42, Almelo, 2e voorzitter. P. T. H. van Nimwegen, Burgemeester van Dommelenlaan 12, Aalst (N.-Br.) algemeen secretaris. S. de Moor, Strobloemstraat 29, Eindhoven, penningm., postrekening 346853 ten name van de Vereniging. K. van Houten, Prins Bernhardlaan 8, Tiel, 2e secretaris (Ledenadmini stratie). Voor het plaatsen van advertenties en voor abonnementen (niet-leden f6.— per jaar) wende men zich tot de redacteur-administrateur. Losse afleveringen f 1.25.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 1