ORGAAN I TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER INHOUD: 1. W. Koopmans. Het Duitse Kadaster na de oorlog (III) 202 2. Eigendom van appartementen208 3. Het Kadaster in de Rijksbegroting 1953 „211 4. H. C. v. d. Hoek. Een pleidooi216 5. Opgaven met landmeetkundige inslag220 6. B. Lensen. Gewijzigde inrichting van de transversaal- schaal 222 7. Boekbespreking a. Ir W. v. Riessen. Eigendom van appartementen 224 b. Prof. H. D. de Vries Reilingh. Moet het platteland gekortwiekt blijven?224 c. Natuur en Landschap225 dHandleiding bij de studie voor Adjunct-commies-titu lair (Kadastrale boekhouding e.a.)226 8. Ruilverkaveling a. Stemming „de Voorst", „Wollegaast" en „Borger" 227 bToneelspel ,/t Mes mot er in!"228 (Ruilverkaveling op het toneel) c. Nieuwe aanvragen228 9. Berichten228 10. Personalia en mutaties235 11. Inhoud 10e jaargang237 201 DER VERENIGING VAN L 10 JAARGANG No. 6 November 19 52 HOOFDBESTUUR: G. W. Wegereef, Rotterdamsedijk 210c, Schiedam, tel. huis K 1800 66637, voorzitter. P. T. H. van Nimwegen, Burgemeester van Dommelenlaan 12, Aalst (N.-Br.) secretaris. K. van Houten, Prins Bernhardlaan 8, Tiel, penningm., postrekening 346853 ten name van de Vereniging. H. A. M. Tijsmans, Driehoefijzersstraat 15, Breda, 2e secretaris (Ledenadmini stratie). G. Wegter, Langestraat 56, Noordhorn, lid. Voor het plaatsen van advertenties en voor abonnementen (niet-leden f 6.^- per jaar) wende men zich tot de redacteur-administrateur. Losse afleveringen f 1.25.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 1