worde het lijnstuk m-o, maar dit late men dan precies tegenover punt n ophouden. Ook de kleine lijnstukjes o-n (verlengde f~n) en i-l (verlengde p~i) moeten worden gegraveerd. Boekbespreking Eigendom van appartementen, door Ir W. van Riessen. Nederlandsche Uitgeversmaatschappij N.V. Leiden 1952. Prijs ƒ2,25. 64 blz. zakformaat (14j/^cm X 10^2 cm). Eigendom van appartementen" is een boekje uit de serie: het moderne bedrijfsleven, in welke o.m. ook voorkomt Landbouwer en Fiscus" door Mr L. J. Schiethart. Het is zeker een goede gedachte geweest van de Nederlandsche Uitgeversmaatschappij, het onderwerp eigendom van apparte menten" door een bij uitstek deskundig schrijver als Ir W. van Riessen te laten behandelen. Na een kort geschiedkundig overzicht volgen hoofdstukken over de wijze, waarop appartementen ontstaan, over de begrippen, de notariële akte van splitsing, over het reglement, de positie van de appartementseigenaar, bezwaring met hypotheek, de vereniging van eigenaren en de administrateur, over veranderingen in akte van splitsing of reglement, over opheffing van de splitsing, slo ping van het gebouw, bijzonderheden over de kadastrale aan duiding van appartementen, het aandeel van het kadaster in de verdere afwikkeling e.m.d. Opgenomen is de tekst van de Wet van 20 December 1951 Stb. no. 571 en van het besluit van 11 Augustus 1952, Stb. no. 444, tot vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als be doeld in art. 638f, onder 3e van het B.W. (zie circ. 3924). Volgens een mededeling op blz. 46 zal het tijdstip van inwer kingtreding van de voorzieningen betreffende de appartementen vermoedelijk gesteld worden op 1 December 1952. Wij bevelen het handige boekje in de aandacht van onze lezers aan. Men leest de inhoud vlot. Wil men over het onderwerp daarna nog meer lezen, dan raad plege men het artikel in het .Tijdschrift voor Kadaster en Land meetkunde" van 1 Dec. 1951, blz. 257 met de tekst van een lezing van de schrijver, gehouden op de Algemene Vergadering van de Vereniging voor K. en L. W. K. Moet het platteland gekortwiekt blijven? door Prof. H. D. de Vries Reilingh. Uitgeverij Ceres, Meppel, 31 blz. Prijs 1, In de brochure ,,Moet het platteland gekortwiekt blijven?" levert 224

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 24