Met betrekking tot de organisatie van de cursus Vakwetten en Burgerlijk Recht is besloten, na afloop een onderzoek in te stellen naar de resultaten. Aan diegenen, die op dit examen blijk geven het gedoceerde goed te hebben verwerkt, wordt een diploma uit gereikt. Het onderzoek geschiedt onder de auspiciën van het Polytechnisch Bureau Nederland te Arnhem en de Vereniging van Technische Ambtenaren van het Kadaster. Het P.B.N.A. is bereid,, te zorgen voor de examenvragen en voor de vermenigvuldiging van verdere examenstukken. De V.T.A.K. zorgt voor zaalruimte, voor de organisatie van het examen en voor de surveillance. Een nieuwe bos statistiek* Om tot een juist inzicht te geraken omtrent de omvang van de houtproductie en omtrent de middelen tot verhoging van die productie, is een nieuwe bosstatistiek zeker nodig. Ons hout wordt voor 85 ingevoerd. De bosstatistiek, 1939 begonnen, was eerst 1942 gereed. De dienst van het Staatsbosbeheer deed eerst in 1946 een uitgave verschijnen. In de statistiek, met de samenstelling waarvan men nu is be gonnen, wordt onderscheid gemaakt tussen naaldhoutbos en op gaand loofhoutbos en naar oppervlakte gescheiden in éénsoortig, gemengde naaldhoutsoorten, gemengde loofhoutsoorten, gemengd naaldhout en loofhout. Verschillende boomsoorten worden afzonderlijk genoemd. Van elk der houtsoorten levert het overzicht de oppervlakte, die er door wordt ingenomen. Verder is uit de opgaven af te leiden de kwaliteit van de bodem, uit bosbouwkundig oogpunt beschouwd, de bijgroei, die aan de opstand mag worden verwacht. Voor de weg- en grensbeplantingen is vastgelegd het aantal kilometers, het aantal bomen verdeeld over de soorten e.d. De oppervlakte woeste gronden wordt bepaald van venen, moerassen, heide, zandverstuivingen, duin-en, schorren, enz. De eigenaren van bos en woeste gronden zullen zeker belang hebben bij een betrouwbare, dus up-to-date, statistiek. Ook voor betrouwbare vergelijkingen met de gegevens, die hieromtrent van andere landen bestaan, is het van belang, dat de bewerking der gegevens niet zo lang uitblijft als de vorige maal. Bescherming van beroep en titel inj Zwitserland. Blijkens een artikel in „Der Vermessungstechniker", het ver enigingsorgaan van de Zwitserse landmeetkundige ambtenaren, hebben de 4 grootste organisaties zich verbonden tot het samen stellen, controleren en bijhouden van een Zwitsers beroepsregister 234

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 34