hoort tot het arbeidsgebied. Het oude grondbelastingkadaster res sorteert onder Belastingen. Landmeetkundige Ingenieurs in open bare dienst vindt men in Beieren niet. Bremen (404 km2, 2 gemeenten, 550.000 inwoners). Kadaster en Meetdiensten staan onder de bevelen van de Senator van Financiën. Werkzaam zijn hier 4 hogere en 85 andere ambtenaren, terwijl 2 Geodetisch-Ingenieurs in openbare dienst zijn toegelaten. Hamburg (Britse zone): 747 km2, 1 gemeente, 1.578.000 in woners, 208.000 percelen. Zowel de algemene als de stads metingen en de kadastrale administratie worden bijgehouden door het Meetbureau en 4 districtsbureaux. De 310 middelbare en lagere ambtenaren staan onder leiding van 9 hogere ambtenaren, terwijl 9 Geodetisch-Ingenieurs in openbare dienst hier gestationneerd zijn. Hessen (met de districten Darmstadt, Kassei en Wiesbaden, groot 21.117 km2, bevattende 2710 gemeenten, 4.355.000 inwo ners en 6.444.000 percelen). Het gehele meetwezen is rechtstreeks ondergeschikt aan de Minister van Financiën te Wiesbaden. De algemene leiding en het bestuur, alsmede het toezicht op de meet- en kadasterbureaux is aan een speciale afdeling ,,Kataster und Vermessungswesen" opgedragen. Onder leiding van Directeur Kurandt, die zich bij de na-oorlogse ontwikkeling .van de Duitse kadastrale dienst op de voorgrond plaatste, werken hier 12 amb tenaren, w.o. 3 hogere. Belast met de inrichting van het nieuwe eigendomskadaster en met de hermetingen is de Hessische „Landesvermessungsrat" in Wiesbaden. De laatstgenoemde diensten omvatten gezamenlijk een personeel van 14 hogere en 235 (w.o. 45 van de schattingsdienst) andere ambtenaren. In de districten vinden, we: in Darmstadt 11 kadasterbureaux en 2 filialen, in Kassei resp. 15 en 1 en in Wiesbaden 14 en 1, samen voor Hessen dus 40 kadasterbureaux en 4 filialen, geza menlijk met 54 hogere en 1060 andere ambtenaren, onder wie 235 bij de bodemschattingsdienst. Daarnaast zijn toegelaten 38 Geode tisch-Ingenieurs in openbare dienst. Nedersaksen (Britse zone) met de districten Aurich, Braunschweig, Hannover, Hildesheim, Lüneburg Oldenburg, Osnabrück en Stade, groot 47.349 km2, omvat 4392 gemeenten met 7.037.000 inwoners en 4.693.000 percelen. De opdrachten m.b.t. de meetdienst en de kadastrale Admi nistratie worden gegeven door een ,,Referatsgruppe" van 9 amb tenaren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken in Hannover. Het Meetbureau in Hannover, dat t.a.v. de lagere landmeet- 203

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 3