kaarteerspecialist en als rekenaar moet blijken. Die bekwaamheid moet buiten de diensttijd worden aangeleerd. Als hij dan nog is geëxamineerd door een commissie onder auspiciën van de districts regering, voert hij de titel ,,Behördlich geprüfter Vermessungs- techniker". Verdere promotie is alleen mogelijk door keuzebenoe- mingen. Het laatste examen kan men gemiddeld op 23-jarige leef tijd halen. Het netto-salaris op 28-jarige leeftijd is dan ongeveer 320 Mark. Naast deze bestaat er een opleiding tot Ingenieur für Vermes- sungstechnik", welke van die der Vermessungstechniker niet zo sterk afwijkt. De middelbare ambtenaren als „Sekretare", „Obersekretare", „Inspektoren" en „Oberinspektoren" krijgen na hun eindexamen een uitgebreider vakopleiding bij de kadasterkantoren, de districts regering en de ,,Grundbuch"-bureaux en leggen na voltooiing van een werkstuk een vakexamen af. De overige ambtenaren zijn academisch geschoold. De Vermes sungstechniker krijgen na inlevering van hun werkstuk de kleine „Messungsgenehmigung", de middelbare en hogere ambtenaren de grote ,,Messungsgenehmigung". Na academische scholing in landmeetkundige richting is het ook mogelijk, dat men ,/Öffentlich bestellter Vermessungs- ingenieur" wordt. Dit is een vrij beroep. Deze personen ontvan gen, evenals bij ons, de gegevens van het kadaster en leveren daar in voorkomende gevallen ook de resultaten van hun werk in. Wij hebben dit onderdeel slechts in grote lijnen aangegeven. Over de huidige opleiding der ambtenaren in Duitsland wordt nog gecorrespondeerd met enkele vakgenoten. Het is merkwaardig, dat eigenlijke vakorganisaties van kadastraal en landmeetkundig personeel niet bestaan. De tech nische ambtenaren zijn voornamelijk georganiseerd in de Deut sche Angestellten Gewerkschaft" (D.A.G.) of in de ,/Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr". De meeste niet-technische amb tenaren zijn lid van de Deutsche Beamtenbund". Als vaktijd schriften zijn bekend het ,,Zeitschrift für Vermessungswesen" (van de Deutsche Verein für Vermessungswesen, Braunschweig, Fasa- nenstr. 31) en de ,,Vermessungstechnische Rundschau", (red. Paul Lemnitz, Arnsberg, Westfalen, Ringstrasse 11a) Ook de ,,Allgemeine Vermessungsnachrichten" van vóór de oor log (samengesmolten met ,,Bildmessung und Luftbildwesen") ver schijnen nog steeds (red. Kurd Slawik, Berlin-Wilmersdorf, Hil- degardstr. 5) 207

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1952 | | pagina 7