ORGAAN DER VERENIGING VAN TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER HOOFDBESTUUR: G. W. Wegereef, Goudsesingel 41 B, Rotterdam, voorzitter, telefoon huis K 1800 115137. INHOUD: 1. M. Rijsdijk, Een veelhoeksberekening volgens methode II in een formulier, dat vijf kadastrale formulieren vervangt 46 2. Het kadaster in de Rijksbegroting 1957 (III) 56 3. Grepen uit het Voorlopig Verslag en de Memorie van Antwoord van Binnenlandse Zaken en Financiën 66 4. Overheidsaangelegenheden in de 2e Kamer 67 5. Notariële akte verplicht 68 6. G, A. B. Frinking, Vermenigvuldiging van kadastrale plans 69 7. Ruilverkaveling 71 8. Opgaven met landmeetkundige inslag76 9. Examen tekenaar van het kadaster 1956 79 10. Boekbespreking 79 11. Uit andere publicaties81 12. Ontvangen geschriften84 13. Berichten84 14. Personalia en Mutaties85 45 K. van Houten, Van Gentlaan 1, Breda, secretaris, tel. K 1600—8003. H. A. M. Tijsmans, d'Aillystraat 48, Zierikzee, tel. 389 penningm., post rekening 346853 ten name van de Vereniging. J J. Vermeulen, Groene Weegje 2, Zierikzee (Ledenadministratie). Voor het plaatsen van advertenties en voor abonnementen (niet-leden f 7.50 per jaar) wende men zich tot de redacteur-administrateur. Losse afleveringen f 1.50. Blz.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 1