namens zijn fractie, vervanging van de post van tien miljoen door een post pro-memorie en vraagt nadere toezeggingen van de be windsman. De Heer Smallenbroek wijst er op, dat het vorige jaar door Minister Beel is toegezegd, dat ook de middelbare technici in een herwaardering van rangen zouden worden betrokken. Hij wenst maatregelen ten gunste van de laagst bezoldigde ambtenaren, die in een uitermate precaire positie verkeren. Het tien-miljoen-ontwerp heeft een meerderheid gevonden in de 2e Kamer. Het is aangenomen. Met de vele opmerkingen, ook van voorstanders, zal de Minister echter zeker rekening moeten hou den. In de vakbeweging is veel ontstemming gerezen over deze affaire. Wij herinneren er aan, dat die ontstemming ook bij de R.K. ambtenaren bestaat. Het is daarom gewenst te streven naar een betere bevrediging van de rechtvaardige verlangens ook van het middelbare en lagere rijkspersoneel. Notariële akte verplicht Bij de levering van onroerende zaken en bij de vestiging van zakelijke rechten op onroerende zaken is de notariële akte verplicht gesteld. Wij laten hieronder de tekst van de betreffende wet volgen. Artikel L In het tweede boek van het B.W. wordt een nieuwe titel ingevoegd, luidende: Derde Titel A Artikel 671aDe akte tot levering van onroerende zaken en tot vestiging van zakelijke rechten op onroerende zaken moet notarieel zijn verleden, onverminderd hetgeen is bepaald in de twintigste titel van het tweede boek. Artikel 1L 1. In afwijking van artikel 671a van het B.W. kan met een onderhandse akte in plaats van een notariële worden vol staan, indien de akte is opgesteld door een door onze Minister van Justitie aangewezen persoon en deze persoon dit in een door hem ondertekende verklaring aan de voet van de akte heeft bevestigd. 2. Personen, die op het tijdstip van het in werking treden van deze wet bevoegd zijn tot het indienen van de verzoeken, bedoeld in de artikelen 4 en 16 van de Wet op de vervreemding van landbouw gronden of in de artikelen 3 en 4 van het Vervreemdingsbesluit niet-landbouwgronden en ten aanzien van wie is bepaald, dat zij zich stellen onder en gedragen naar eventuele aanwijzingen van het College van Toezicht van de Vereniging van Zaakwaarnemers- Administrateurs in Nederland, worden op hun daartoe gedaan verzoek aangewezen. 3. In plaats van een persoon, bedoeld in het vorige lid, kan een kind van een zodanig persoon, dat op 4 november 1954 op het kantoor van zijn vader werkzaam was, op het door beiden daartoe 68

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 25