gedaan verzoek worden aangewezen. In geval van overlijden van de vader kan de aanwijzing geschieden op verzoek van zijn kind. Slechts één kind kan worden aangewezen. 4. De in het vorige lid bedoelde aanwijzing is slechts mogelijk, indien het kind op een door onze Minister van Justitie aangehou den lijst is geplaatst. Het verzoek tot plaatsing op deze lijst moet door het kind binnen drie maanden na het in werking treden van deze wet worden gedaan. 5. Andere personen dan die bedoeld in het tweede, derde en vierde lid kunnen niet worden aangewezen. 6. Onze Minister van Justitie kan uit hoofde van het belang van het rechtsverkeer bij de aanwijzing voorwaarden en beperkingen stellen alsmede de aanwijzing schorsen of intrekken. 7. Aanwijzingen, daarbij gestelde voorwaarden en beperkingen, alsmede schorsingen en intrekkingen worden bekend gemaakt in de Nederlandse Staatscourant. De Minister van Justitie heeft n.a.v. deze wet opmerkingen ge maakt, van welke wij hier enkele citeren. Sprekende over het nieuwe artikel 671a zei Minister van Oven, dat hij notariële akte" handhaaft en prefereert boven authentieke akte". Voorts wat betreft de overgang van de eigendom door in schrijving van een vonnis, is de jurisprudentie nog altijd zo geves tigd, dat die niet is toegelaten. Het laatste arrest hierover is dat van 23 juni 1899 en daarbij is van deze leer afgeweken. De gehele wetenschap staat op een ander standpunt, maar het zou dan toch nodig zijn, dat ook de Hoge Raad daartoe overging voordat men kon zeggen, dat het geldende recht zo gevestigd is. De Minister hoopt dat het recht, in bovenstaande wet vast gelegd, niet al te lange tijd zal blijven bestaan en zal worden ver vangen door het recht, zoals het door Prof. Meijers is ontworpen. G. A. B. FRINKING: Vermenigvuldiging van kadastrale plans Het vermenigvuldigen van kadastrale plans mag men bij onze dienst wel als ingeburgerd beschouwen. De foto-reproduktie wordt zo langzamerhand door de meer effi ciënte lichtdruk-methode vervangen. Er zijn nu al kantoren waar de zwarte plans" (en daarmede de bijwerking) geheel of voor het grootste gedeelte hebben afgedaan. Een belangrijke vooruitgang! We kunnen ons alleen afvragen of het nu geen tijd wordt nog een stapje verder te gaan en bovenbedoelde kantoren van een licht drukapparaat te voorzien en ook de hulpkaarten (in blauw, waar door de vervallen lijnen reeds zijn aangegeven) en de extracten- 69

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 26