dunste calqueerpapier kan zonder tussenkopie op astralon dienen voor het offsetdrukprocédé. Als de tekening op ondoorzichtig materiaal is vervaardigd, (b.v. correctostat) is een directe kopie door afdrukken niet mogelijk, meent de schrijver. Hij kent blijkbaar ons auto-positief filmmateriaal niet, want hij betoogt dat we in dat geval met behulp van fotografi sche reproduktie, via een negatief en diapositief een kaart op door zichtig materiaal moeten vervaardigen. Hier ga ik de schrijver dan ook verlaten en vraag mij af: heeft het zin om plans volgens eerderbedoelde methode te vermenigvuldigen, een methode, die zo speciaal geëigend is voor zeer grote oplagen? In eerste instantie was ik geneigd ontkennend te antwoorden. Immers met ons filmplan, door directe contact-druk verkregen, kun nen we een ongelimiteerd aantal positieve lichtdrukken vervaar digen. Maar voldoen deze altijd aan de te stellen eisen? En dan denk ik aan de taak van onze cTienst als leverancier van kaartmate riaal aan instellingen, die voor hun planologisch werk moeten kun nen beschikken over goede kaarten en waarvoor vooraf een her meting noodzakelijk is. Na een hermeting kunnen inderdaad goede, gekaarteerde plans vervaardigd worden, aangenomen dat het materiaal, waarop ge- kaarteerd wordt, voldoet aan voldoende eisen van maatvastheid. In dit verband is het bijna niet geloofwaardig, dat het moderne" papier van zoveel slechtere kwaliteit moet zijn dan het produkt, dat 50 jaren geleden gefabriceerd werd en dat o.m. de oorzaak is, dat thans het maatvaste correctostat-materiaal wordt toegepast, helaas met alle bezwaren van dien. Hoe het zij: de aldus ontstane bijbladen vormen een waardevolle bijdrage voor een uitstekend kaartarchief voor onze dienst. Het zou echter belangrijk zijn als ook aan de belanghebbende in stellingen reprodukties konden worden verstrekt van gelijke nauw keurigheid als onze bijbladen. Zou hiervoor de in het Duitse blad gesignaleerde methode wel licht een stap in de goede richting kunnen betekenen? Het lijkt de moeite van een nader onderzoek ten volle waard. Ruilverkaveling Nieuwe aanvragen. Bij de Centrale Cultuurtechnische Commissie te Utrecht de volgende nieuwe aanvragen om ruilverkaveling binnen. Prov. Overijssel, blok Rijssen, onder Markelo, Rijssen en Wierden Diepenheim De Maten Wijhe kwamen 2875 ha 2600 490 5520 71

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 28