M. RIJSDIJK Een veelhoeksberekening volgens methode II in een formulier, dat vijf kadastrale formulieren vervangt. De H.T.W. geeft ons op blz. 211 een tweetal benaderings methoden voor de vereffening van een veelhoek. Methode I, waar van zij ook een rekenvoorbeeld geeft, is de gebruikelijke methode, die ons allen welbekend is. Als variant hierop noemt ze methode II, welke tot doel heeft de uitermate schadelijke werking van de schaalfout van de lengte meting te elimineren. Deze methode wordt niet met een reken voorbeeld verduidelijkt en is als uitzondering bedoeld. Nu is deze laatste methode zoveel beter dan de eerste en is ook de bewerking daarvan zo eenvoudig hetgeen hieronder aange toond wordt dat de vraag bij mij opkomt of het niet beter zou zijn te stellen: ,,De veelhoeksberekening behoort te geschieden volgens methode „II. Indien de veelhoek nagenoeg gestrekt is, kan een vereenvoudig de bewerking worden toegepast (methode I)." De constructie-eis, dat de veelhoek zoveel mogelijk gestrekt moet zijn, blijft natuurlijk onverkort van kracht. Bij de gebruikelijke methode van veelhoeksberekening treden in de abscissen- en ordinatenverschillen sluittermen op n.l. fx en /v, welke over de veelhoekszijden verdeeld worden evenredig met hun lengten. We doen dat door aan de sinus- en cosinuswaarden een fx ft correctie te geven van resp. j7jen|7] Deze correcties vervormen de veelhoek vrij willekeurig als die niet nagenoeg gestrekt is; zowel de lengten der zijden als de hoeken worden ongelijk gecorrigeerd. Bij methode II worden nu eerst de lengten der zijden gecorri geerd. We kunnen de rechtstreekse afstand van begin- naar eind punt van de veelhoek bepalen: L V x2 y2. Eveneens kunnen we de rechtstreekse afstand bepalen uit de som van de produkten der gemeten lengten en de daarbij behorende sinussen fxfx) en uit de som van de produkten der gemeten lengten en de daarbij behorende cosinussen yfy)deze afstand: L' V(* f,)*+ g fj* Uit deze afstanden mogen we dan concluderen, dat de vergroting 2 -j-f* Inplaats van deze lengten te berekenen, passen we een benadering toe, die, hoewel het de bewerking niet bekort, zoveel mogelijk aansluit aan de in de H.T.W. genoemde formules. 11 V lV L'2 L/2__*2-2x fx f** y*-2y x* y> 46

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 2