dienstjaar 1957 blijkt, dat binnen enkele maanden het rapport van de Werkgroep Ruilverkaveling van de Centrale Cultuurtechnische Commissie is te verwachten. Ten behoeve van het te voeren ruil- verkavelingsbeleid is een uitgebreid onderzoek verricht, dat zijn afsluiting nagenoeg heeft gevonden. Onafhankelijk hiervan bewerkt de afdeling Streekonderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut ten behoeve van de landelijke Landbouwvoorlichtingsraad een inventarisatie van agrarische ge bieden, die gelet op de achterstand in de bedrijfsvoering en de sociaal-economische structuur voor verbetering in aanmerking komen. Dit rapport kan eveneens binnen niet al te lange tijd worden tegemoet gezien. Het ligt in de bedoeling de resultaten van beide onderzoekingen met elkaar te confronteren om zoveel mogelijk tot één agrarisch ontwikkelingsplan te komen. In afwachting van de resultaten van de Werkgroep wordt voors hands voortgegaan, het personeel van de betrokken diensten vol ledig in te zetten in die gebieden, waar structurele verbeteringen noodzakelijk zijn ter bereiking van een redelijk welvaartspeil. Evenwel zal opnieuw in een tweetal gebieden met respectievelijk een relatief goede en matige cultuurtechnische structuur, doch met een zeer verspreide ligging van de gebruikspercelen, een proef worden genomen met een administratieve ruilverkaveling, zo moge* lijk met een vereenvoudigde kadastrale techniek Opvoering van de ruilverkavelingscapaciteit* Rekening houdende met de eisen van budgetaire, personele en materiële aard wordt door de regering gestreefd naar een geleide lijke opvoering van de ruilverkavelingscapaciteit. De moderne ruil verkavelingen vorderen een langdurige voorbereiding en uitvoe ringsperiode. Met talloze instanties moet over de zeer ingewikkelde materie overleg worden gepleegd. Vooral de sanering van de te kleine landbouwbedrijven vereist veel zorg van de uitvoerende instanties. Het laat zich aanzien, zo schrijft de Minister, dat in de komende jaren zeker een grotere oppervlakte dan 20000 ha per jaar in uit voering zal kunnen worden genomen. In de laatste 5 jaren is ge middeld rond 20000 ha in uitvoering genomen; indien de herverka velingen in Zeeland hieronder worden begrepen, stijgt het gemid delde tot 27000 ha per jaar (zie ook blz. 60 van dit Orgaan). De kosten van ruilverkaveling* De gemiddelde kosten per ha van na-oorlogse ruilverkavelingen, waarin al dan niet boerderijen zijn verplaatst, kunnen thans nog niet worden opgegeven. Immers slechts in een enkel blok werd pas na 1948 in bescheiden mate tot boerderijbouw overgegaan en dan meestal nog in combinatie met de herbouw van door de oorlog vernietigde boerderijen. Eerst sedert 1953 werd door het treffen 74

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 31