Landmeten en Waterpassen* Ir, J. A. Muller c.i. en Ir. A. Scheffer. formaat 15,5 x 24 cm. Prijs 17,50. Uitg. N.V. De Technische Boekhandel H. Stam. Onlangs is verschenen de tweede druk van Landmeten en Waterpassen". De uitgave is opnieuw bewerkt. Ongeveer 300 af beeldingen, tabellen en normbladen verduidelijken de tekst. Het aantal pagina's bedraagt 380. Uil andere publikaties Nomogrammen opp* tegensector, opp* cirkelsegment en assen standaardellips* Door de Heer N. D. Haasbroek zijn enige nieuwe landmeetkun dige nomogrammen samengesteld. Zij zijn niet opgenomen in de H.T.W. 1956, maar op hetzelfde formaat vervaardigd en op stevig karton afgedrukt. Voor belangstellenden zijn deze nomogrammen verkrijgbaar ge steld voor 0,25 per exemplaar. Het nomogram assen standaard ellips", dat het dubbele formaat heeft, kost 0,50 per exemplaar. Bestellingen kunnen geschieden door storting op girorekening 125326 t.n.v. N. D, Haasbroek te Rijswijk (Z.H.). Bespreking en afbeelding komen voor in het Tijdschrift voor Ka daster en Landmeetkunde, 73 jg., nr. 1 van 1 februari 1957. Der Fluchtstab, 7. Jahrgang, nr. 10, Oktober 1956. AHeckelmann geeft een bijdrage over Zur Berechnung der Polygonzügeeen onderwerp dat we in de duitse literatuur nog al eens tegenkomen. De oorzaak hiervan is het in Duitsland gebruikte rekenformulier dat niet overzichtelijk is en de mogelijkheden van de rekenmachine niet geheel uitbuit. W. Weih schrijft over Die vervielfaltigung der Kat aster kar ten durch Druck In deze aflevering, en vervolgd in nr. 11/12, geeft R. Habelt een verslag van de Vermessungsarbeiten beim Bau der Autobahnbrücke Wuppertal-Oehde Tot slot een kort bericht uit een dissertatie van Fr enz, behan delende de resultaten van de toepassing van fotogrammetrie voor het onderzoek van de slijtage van kunstgebitten. nr. 11/12, November/Dezember 1956. Behalve het hierboven reeds vermelde geeft Heyink een verhandeling over Die Grosse der Exzentrizitat „e" bei Entfernungsbestimming mit Sekunden~ Theodolit und 2~m~BasislatteDe schrijver behandelt de nauw keurigheid van de overgangshoek en de excentriciteitsafstand e; voorts besteedt hij ook aandacht aan de standaardafwijking bij de meest voorkomende methoden van basisvergroting. 81

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 38