DStiefel geeft Ausschitte aus der neueren Erd- und Landes- vermessungHierin wordt een globaal overzicht gegeven van geo detische onderwerpen als bol-ellipsoïde-geoïde, stand en ontwikke ling van het Europese driehoeksnet, fotografische registrering, af standsmeting met behulp van radar, shoran en hiran. Het kadaster in Frankrijk De vernieuwing van het oude kadaster in Frankrijk is thans gereed in ca. 24000 van de 36000 gemeenten en wordt voortgezet in een dusdanig tempo, als de ter beschikking gestelde middelen ver oorloven. Dit wordt door de Franse Staatssceretaris geantwoord op vragen van het parlementslid Fournel. (uit Débats parlementaires. J. O. de 5 juillet 1956, p. 3234). Het „Tijdschrift der Nederlansche Heidemaatschappij", nummer van januari 1957 bevat o.m. het vervolg van een lezing voor de Hoofdindeling Ruilverkaveling door Dr. Ir. F. P. Mesu, getiteld ,,de Problemen van de Noord-West-Veluwe". Ir. Mesu beveelt voor de sanering toepasing van de Ruilver- kavelingswet aan. Verder is een inhoudsopgave van de in 1956 verschenen num mers opgenomen. In „Zwitserland", orgaan der stichting Nederland-Zwitserland, 7e jg. nr. 3 van 15 sept. 1956 schrijft Prof. Otto K. Kaufmann in een artikel Neues Schweizerisches Bodenrecht" over het „bauer- liche Erbrecht", over de Zwitserse ruilverkaveling en over de wet van 1951 ,,Bundesgesetz über die Erhaltung des bauerlichen Grundbesitzes", welke wet nabestaanden bij verkoop van boerde rijen een ,,gesetzliches Vorkaufsrecht zum Schatzungswert" geeft. Wij ontvingen nr. 1, januari 1957, van het nieuwe tijdschrift „Nieuw-Guinea studiën", uitgegeven onder auspiciën van de Stichting Studiekring voor Nieuw-Guinea te 's-Gravenhage. Eigen lijk is dit de voortzetting van het 16 jaar lang verschenen Tijd schrift Nieuw-Guinea. Het (voorlopig driemaandelijkse) periodiek heeft vaste rubrieken voor de bemoeienissen der V.N. met het be heer van niet-zelfbesturende gebieden, Nederlands Parlementaria, nieuws over Australisch-Nieuw-Guinea, boekbesprekingen en bibliografieën. Medewerking van het Ministerie van Overzeese Rijksdelen, zowel als van het Gouvernement van Nederlands-Nieuw-Guinea is verzekerd. Naast een ,,in memoriam" met portret betreffende Prof. Dr. Gerrit Jan Held, de eerste man, die een wetenschappelijk volledig verantwoorde etnografie en taalbeschrijving van een Papoea-stam leverde, bevat dit eerste nummer een herinnering aan Prof. Dr. W. J. A. Kernkamp, die als minister de positie van Nieuw-Guinea als deel van het Rijk veilig stelde, verschillende foto's van inboor lingen, enkele in de Engelse taal gestelde artikelen en een voor 82

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 39