Voor alle gronden, die voor rekening van het Rijk worden droog gemaakt, wordt de tijdelijke vrijstelling ingekort. Het nieuwe art. 36a, eerste lid wet G,, brengt blijkens het wets ontwerp de vrijstellingstermijn terug tot 10 jaar. Het 3e lid van dit art. verleent aan de Kroon de bevoegdheid de heffing van de grond belasting later te doen ingaan. Voor boerenhoeven, die voor rekening van het Rijk op droog gemaakte gronden zijn gesticht, komt de tijdelijke vrijstelling van grondbelasting te vervallen. Bekading en bedijking vallen onder het ruimere begrip droog making. In verband hiermede is de tekst van verschillende artikelen (7, 13, 27, 40). Blijkens de memorie van toelichting op dit wetsontwerp wordt beoogd de op het moment van inwerkingtreding van de wet door particulieren genoten tijdelijke vrijstellingen te handhaven. Wij achten invoering van deze wijziging zeer gewenst. Personalia en Mutaties Uitslag examen van de overgangsvakcursus Landmeetkunde L De hierna volgende collega's hebben met goed gevolg voldaan aan het eindexamen van de overgangsvakcursus Landmeetkunde. J. Bakker, Mej. H. J. Becherer, D. K. Bloemendaal, H. Fijlstra, A. N. Lodder, J. Monsma, S. de Moor, C. G. Pots, K. Prakken, M. Rijsdijk, P. S. Teeling, Tj. Schoffelmeer, W. Willemse. Op onze laatste jaarvergadering hebben wij de toewijding en interesse bij deze studie van alle candidaten gememoreerd. Op grond hiervan hadden wij toen reeds hoge verwachtingen van het eindresultaat, maar het zou voorbarig zijn geweest daar destijds over uit te weiden. Met grote voldoening hebben wij er dan ook kennis van ge nomen dat alle candidaten zijn geslaagd. Een resultaat waarmede wij in de eerste plaats de geslaagden maar ook de heren docenten gaarne gelukwensen. De eerste volledig middelbaar opgeleide collega's doen thans in de rang van technisch ambtenaar le klas hun intrede bij ons dienst vak. Wij verwachten dat de dienstleiding de getoonde ambitie zal honoreren door twee periodieke verhogingen toe te kennen boven het naast hogere schaalbedrag, van de technisch ambtenaar le klas. Onze gedachten richten zich vervolgens op hun praktijk in de dienst. De definitieve uitspraak van de toenmalige Staatssecretaris, onderstreept en bevestigd door de huidige Regeringscommissaris, 85

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 42