een schroef ken; om 't zelve in diervoegen vast op een daar toe gemaakte stok (dewelke onder een scherpe yzeren penne heeft, opdat ze vast en gemakkelyk in de aarde kan gestoken worden) te schroeven, dat men daar bekwamelyk over zien kan, waar na de stok lang moet zyn. Voorts is by een vaste viezier zomtyds een ring gemaakt, zodanig dat, indien men 't Astrolabium daar by ophangt, twee vaste viezieren regt waterpas of Horizontaal en de twee andere na de lootlinien komen te hangen, waarom ook eenige Astrolabiums met gewigten gemaakt worden, die men onder aan de vaste viezier, dewelk regt over de vaste viezier daar de ring by is, moet hangen. Verder zyn dikwyls binnen de verdeling der graden des Astrolabiums ook de delen van umbra versa en umbra recta getekend; waar door ligtelyk distantien en hoogten gemeten konnen worden. Wyders staat aan te merken, dat de grote Instrumenten groter delen hebben als de kleine, en daarom een volmaakter Hoek- metinge geven dan de andere; maar zy zyn weer lastiger en ongemakkelijker in 't met dragen; waarom zommige met goede reden agten dat 't Halfronde Instrument veel beter is om te ge bruiken, als t Heelronde: op welk Halfrond aan 't einde des Diameters twee vaste viezieren staan, en een wyzer op 't midstip draait. Maar hier in konnen de misslagen zo wel niet ontdekt worden, als in de hele ronde Instrumentengelyk we zullen tonen; anders is 't gebruik even eens; invoegen dat waarlyk een wel gemaakt Halfrond Instrument beter is als een heel Rond; want zyn graden konnen veel groter vallen als een Heelrond, 't welk dezelfde grote heeft, en daarom kan men hier mede naukeuriger de Hoeken afmeten als met 't andere. Doorgaans is boven de Astrolabiums stok een lid, 't welk zomtyds een knoop is, die daar op geschroefd word; zo dat men dezelve met 't Astrolabium kan opwaarts en nederwaarts buigen, om een Hoek in hoogte of laagte te meten, als Zons hoogte, Toorns hoogte, Putten haar laagte, en meer diergelyke dingen. 2. Zommige hedendaagsche Meters gebruiken tot de hoekmeting, het zo genaamd Geometrisch Meet Tafeltje of Mensula, (Fig. 112) zynde een vierhoekig plankje, dat Van goed droog hout, 't welk niet krimpt of zig wind, gemaakt, en wel glad geschaafd is, van omtrent 12 a 15 Duim minder of meer in zyn vierkant en 11/2 Duim dik, op 't welk by 't gebruik een boog papier met lak of iets diergelyks vast gemaakt worddog om 't papier vast te maken, word 't ook wel rondsom met een Raam gemaakt, om zo 't papier (vooraf vogtig gemaakt zynde) in te spannen, op die wyze als de Teiken borden dikwyls toegesteld worden. Dit Tafeltje heeft van onder een koker, die dikwyls maar van Hout, dog gemenelyk van koper, en net in 't midden van het Tafeltje vast gemaakt is, om 't zelve, gelyk als 't Astrolabium op een stok te steken, die van zodanige hoogte wezen moet, dat men als dezelve in de grond gestoken is, gemakkelijk op 't 101

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 13