ORGAAN TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER INHOUD: 1. P. S. Teeling, Het Kadaster in de branding90 2. W. Koopmans, Van de Gereedschappen des Landmeters in 1744 99 3. W. T. Sluis en Ir. A. Franke, De toepassing van portofoons bij waterpassingen 105 4. Landmeten per rijtuig109 5. Ruilverkaveling en cultuurtechniek a. Nieuwe aanvragen110 b. Cultuurtechniek in Groningen111 c. Cultuurtechnici naar Wageningen112 6. Boekbespreking 113 7. Uit andere publikaties115 8. Opgaven met landmeetkundige inslag118 9. Ontvangen geschriften121 10. Berichten122 11. Personalia en Mutaties 127 89 DER VERENIGING VAN 15e JAARGANG No. 3 MEI 19 57 HOOFDBESTUUR: G. W. Wegereef, Goudsesingel 41 B, Rotterdam, voorzitter, telefoon huis K 1800 115137. K. van Houten, Van Gentlaan 1, Breda, secretaris, tel. K 1600—8003. H. A. M. Tijsmans, d'Aillystraat 48, Zierikzee, tel. 389 penningm., post rekening 346853 ten name van de Vereniging. J J. Vermeulen, Groene Weegje 2, Zierikzee (Ledenadministratie). Voor het plaatsen van advertenties en voor abonnementen (niet-leden f 7.50 per jaar) wende men zich tot de redacteur-administrateur. Losse afleveringen f 1.50. Blz.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 1