N.-Brabant, Berkel-Enschot Oost-West en Middelbeers Limburg Midden-Limburg (onder Weert, Haelen, Bae- xem etc.) 1620 ha 4140 ha 14820 ha Totaal opp. 36685 ha De blokken Steekt, Binnenpolder en Rijneveld zijn samengevoegd tot één blok ,,Zwammerdam" met een totale oppervlakte van 2100 ha. De voorbereiding is inmiddels door de Cultuurtechnische Dienst ter hand genomen. De naam van het ruilverkavelingsblok Polderdistrict Lek en Linge" is gewijzigd in ,,Lek en Linge'k Op cultuurtechnisch gebied in Groningen valt een duidelijke evolutie waar te nemen, aldus Ir. A. G. Swart, hoofdingenieur directeur van de Cultuurtechnische Dienst te Groningen in een uit zending voor de Regionale Omroep Noord. Lag aanvankelijk het zwaartepunt bij de uitvoering van kleinere cultuurtechnische wer ken, de z.g.n. boerenwerkenobjecten in eigen uitvoering, al spoedig werden met steun van de overheid landbouwwegen aangelegd en verhard. Meer dan 200 km weg, d.i. een afstand van Groningen tot 's-Hertogenbosch, kwam in de afgelopen jaren op deze manier tot stand. Daarbij bleek duidelijk, dat een goed wegenstelsel niet alleen gunstige invloed op de exploitatie van de betrokken land bouwbedrijven heeft, maar ook op het sociale en culturele leven van de bevolking ter plaatse. Niet alleen de woning met tuin, maar ook de bewoner ondergaat als het ware een metamorfose doordat hij veel beter dan voorheen aan het verenigingsleven kan deelnemen en daardoor meer in de gemeenschap wordt opgenomen. Vooral in streken als het Zuidelijk Westerkwartier en Wester- wolde heeft deze wegverharding zegenrijk gewerkt. Groots is ook de wijze geweest, waarop de waterbeheersing werd aangepakt. Er kwamen gemalen die het water snel afvoeren. Maar een goede waterbeheersing betekent, dat ook een tekort aan water in tijden van droogte moet worden voorkomen. Daarom werden in gebieden met hellend terrein stuwen aangebracht, waardoor men in de toe komst zoetwater kan aanvoeren. Op deze wijze kwamen verschil lende werken in het Westerkwartier tot stand, terwijl in het water schap Westerwolde een groot waterbeheersingsplan in uitvoering is. Voor verschillende andere waterschappen zijn plannen in voor bereiding. Ook in de toekomst zal aan deze objecten, vooral in gebieden waar voorlopig van ruilverkaveling geen sprake is, de nodige aan dacht worden besteed. Overigens is de ruilverkaveling in de pro vincie Groningen eerst de laatste jaren flink op gang gekomen. CULTUURTECHNIEK IN GRONINGEN 111

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 23