Hoewel reeds in de jaren 1926 tot 1929 de eerste verkaveling in de provincie Groningen werd uitgevoerd, duurde het tot na de be vrijding voor men ook op het Hogeland en in het Oldambt de be hoefte aan ruilverkaveling begon in te zien. Men meende namelijk, dat op de klei ruilverkaveling niet nodig was. Mede onder invloed van de toenemende mechanisatie en de moeilijker wordende arbeids voorziening ziet men dit nu anders. Zo zijn twee belangrijke ruil verkavelingen bij Godlinze en Blij ham-Belling wolde ter grootte respectievelijk van 2200 en 4400 ha in uitvoeringDeels wordt hier met draglines en bulldozers gewerkt, waardoor een vlottere uitvoe ring mogelijk is. In het gebied van Blijham-Bellingwolde met zijn opstrekkende heerden, die vaak een lengte hebben van meer dan 3 km, staat verplaatsing van een aantal boerderijen op het pro gramma. In verband met de voorgenomen verbreding van het Eemskanaal is onder de gemeenten Delfzijl en Appingedam een gebied ter grootte van ca. 2000 ha in voorbereiding, waarvan één in de loop van dit jaar wel in stemming zal worden gebracht. Voorts zijn er nog complexen onder Ulrum, Leens, Baflo en Usquert en niet te ver geten het Zuidelijk Westerkwartier met zijn groot aantal kleine bedrijfjes. In het Zuidelijk Westerkwartier wordt samengewerkt met de Stichting Streekverbeteringsplan". Dit is een ruilverkave ling in uitvoering van 2200 hawaarvan belangrijke resultaten kunnen worden verwachtTenslotte worden Westerwolde genoemd en het gebied onder Veendam en Wildervank, waar te samen bijna 10.000 ha in voorbereiding zijn. Een punt van speciale aandacht is de vooral 's winters in ooste lijk Groningen voorkomende werkloosheid. Teneinde hiervoor pas sende werkgelegenheid te scheppen, zijn verschillende grotere objecten, o.m. onder Oude Pekela en Westerwolde, in uitvoering, die ten doel hebben de ontsluiting en de waterbeheersing te ver beteren. Bovendien worden deze complexen gedeeltelijk herontgon- nen. Verder is voor enkele zeer grote objecten een plan in voor bereiding, waarbij met name ook de verdere uitvoering van het grote waterbeheersingsplan voor het waterschap Westerwolde dient te worden genoemd. De noodzakelijke herontginning is door de hoge kosten momenteel eigenlijk alleen uitvoerbaar als aanvullend werk. Daarom zal men moeten trachten langs mechanische weg de kosten zoveel mogelijk te drukken. Ook in de provincie Groningen heerst levendige activiteit op cultuurtechnisch gebied! CULTUURTECHNICI VAN VELE LANDEN NAAR WAGENINGEN Een internationale cursus over cultuurtechniek wordt van 6-24 mei in Wageningen gehouden. De Directeur-Generaal van de Landbouw, Ir. A. W. v. d. Plas- 112

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 24