Op biz. 62 staat nog een klein foutje. Regel 9 v.o. staat dit moet zijn Men zal zich misschien afvragen waarom de verschijning van het boek zo lang op zich heeft laten wachten. De „editors" geven zelf hiervoor de verklaring. Wij zouden hieraan nog toe willen voegen de enorme technische moeilijkheden die de uitvoering van het boek meebracht. Van deze plaats willen wij gaarne bekendheid geven aan de zorg die uitgever en drukker aan dit boek besteed hebben. Zij zijn er zelfs niet voor teruggedeinsd ingrijpende wijzi gingen in het reeds gereedgekomen zetsel aan te brengen toen bleek dat dit de duidelijkheid van de formules ten goede kwam. Het is al vaak gebleken dat het toepassen van de methode der kleinste kwadraten zonder behoorlijke kennis van de achtergrond tot geheel verkeerde resultaten kan leiden. Deze kennis van de achtergrond kan men stelling uit het boek opdoen. Wanneer men het boek gaat bestuderen moet men er zich echter wel van bewust zijn een betrekkelijk moeilijke taak op zich te nemen. De wiskundige voorkennis die het boek vereist is weliswaar gering (theoretisch kan men met enige kennis van de analytische meetkunde volstaan), het boek vereist daarentegen een rijpheid van denken en oordeel. Wij hopen dat het boek speciaal in het buitenland de waardering zal krijgen die het verdient. Terecht wordt in de editors' note op gemerkt dat in Nederland verrichte onderzoekingen de grote be tekenis van Prof. Tienstra's theorie hebben aangetoond. De prijs 31,50 voor een boek van 232 blz. lijkt hoog. Het is laag als men bedenkt dat men voor dat bedrag een werkstuk in handen krijgt van Prof. Tienstra. v. d. H. Personeelsvoorschriften, deel XVIII der Fiscale Ency clopedie, supplement 7, bewerkt door P. H. Pesman en A. Bouman. Uitg. N.V. Uitg.-Mij. E. E. Kluwer, De venter. Supplement 7 op de Personeelsvoorschriften is verschenen. Vlug ger dan wij verwacht hadden, zijn weer een paar honderd bladzijden door nieuwe vervangen. Hierdoor is bij herhaling voor de gebruikers veel tijd gewonnen. Alle studerende ambtenaren bij de kadastrale dienst zouden over een bijgewerkt exemplaar van deze Personeels voorschriften de beschikking moeten hebben. Op verschillende gebieden zou dit voor hen een grote steun betekenen. Uil andere publikafies Het tijdschrift „Der Fluchtstab'' van het „Verband der Ingenieure und Techniker des Vermessungswezens" in Duitsland is in een nieuw kleed verschenen. 115 i i

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 27