Jaarverslag 1955 schetste o.m. enkele begrippen en problemen van de cultuurtechniek; in dit overzicht van 87 blz. is dieper inge gaan op de beleidsvormingen op het werk in de provincies. Blijkens de kaart van Nederland met ruil- en herverkavelingen was er bij het begin van 1957 aangevraagd voor ruilverkaveling 1.023.200 ha, terwijl in totaal tot stand gekomen is 92.490 ha. In uitvoering was 170.000 ha rond. In de verslagperiode werd in totaal 175 miljoen gulden geïnves teerd in cultuurtechnische werken, waarin de C.D. een subsidie verleende. De Centrale Directie van de C.D. en de provinciale Directies werden versterkt. Werkzaam waren 97 academici, 185 middelbaar technici, 78 middelbare adm. ambtenaren en 357 overigen, totaal 717 man (tegen 655 in de vorige verslagperiode). De Kadastrale Ruilverkavelingsdienst, ressorterend onder het Ministerie van Financiën, omvat 11 bureaus, nl. die te Groningen, Zwolle, Almelo, Arnhem, Utrecht, Alkmaar, Eindhoven, Breda, Middelburg, Zierikzee en St. Maartensdijk. De bezetting bestaat uit 44 landmeters, 58 landmeetkundige amb tenaren, 110 man kantoorpersoneel en de nodige meetarbeiders. In hoofdstuk 2 bespreekt het verslag de bedrijfsvergroting, de agrarisch-sociale en landbouwhuishoudkundige voorlichtingde landschapsverzorgingde rol van het kadasterhet planologisch beleidde wegen- en boerderijenbouw Hoofdstuk 3 vertelt bijzonderheden over het onderzoekdat in elke provinciale directie van C.D. door een onderzoeksingenieur geschiedt. Het waterhuishoudkundig gedeelte is geconcentreerd bij het Instituut voor Cultuur-techniek en Waterhuishouding te Wage- ningen. Het verzamelen en verspreiden van cultuurtechnische kennis over de gehele wereld staat onder leiding van het Internationale Insti tuut voor Landaanwinning en Cultuurtechniek, opgericht in 1956. Hoofdstuk 4 behandelt het werk in de provincies, dat interessant is geworden door de vele aldaar uitgewerkte bijzonderheden. In Hoofdstuk 5 wordt het werk in de herverkavelingsgebieden onder de loupe genomen, (een indruk van de omvang der werk zaamheden van de kadastrale ruilverkavelingsbureaus geeft het aan tal rechthebbenden; dit bedraagt alleen in de herverk. Zeeland ca. 6000). Tot nu toe werden hier 222 boerderijen herbouwd of hersteld, 30 zijn in uitvoering. De akte van toedeling voor de herverkaveling Walcheren zal 8000 eigendommen en 13000 kavels vermelden; deze akte hoopt men vóór 15 oktober van dit jaar te passeren. 117

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 29