P. S. TEELING: Hef Kadaster in de branding Wij van het Kadaster kunnen onze ogen uit de aard van de zaak niet sluiten voor de naakte werkelijkheid, die ons elke dag wéér met de neus op de feiten drukt: sedert de Bevrijding bevindt deze Rijkslandmeetkundige Dienst zich in een steeds gevaarlijker wor dende branding. Al minder en minder helaas kan het Kadaster voldoen aan wat in zijn drieledige doelstelling ligt opgesloten, nl. 1. grondslag voor een evenredige verdeling van de grondbelasting; 2. redelijk-„bije" staatsadministratie van alle onroerende goederen en van de zakelijke rechten op de afzonderlijke percelen; 3. karto- grafische basis voor de ruimtelijke ordening van ons land en voor de planologie in de meest-ruime zin. Jaar na jaar verergert de ach terstand, welke er is in de opmeting van nieuw-gevormde grenzen van zakelijk recht, om van de meting en kaartering van nieuwe gebouwen maar te zwijgen. Had het Kadaster vroeger bij het grote publiek een bepaalde vermaardheid, omdat tot de bijgebouwen toe de perceelsopstallen op de kaart stonden, thans komen naar schat ting zelfs een paar honderd duizend hoofdgebouwen nog niet eens op de kaart voor. Ieder jaar groter wordt de achterstand op het gebied van de modernisering van het kaartmateriaal, van hermeting en herkaartering op een voor het moderne leven met z'n bestem- mings-, ontwikkelings- en uitbreidingsplannen noodzakelijke kaart- schaal. Jaar na jaar wordt de lijst van urgente, in uitvoering te nemen en aangenomen ruilverkavelingen langer, en alleen al de oppervlakte te ruilverkavelen gebied, waarvan de eindstemming is gehouden, omvat ongeveer 15 jaar werk. Wie vandaag op een stemmingsvergadering vóór een ruilverkaveling stemt, heeft kans, dat hij in 1970 met de eerste werkzaamheden voor de grondom- legging een aanvang ziet nemen. Door de nood en het gebrek aan goed kaartmateriaal gedwongen, zijn sinds de bevrijding verschillende gemeenten overgegaan tot de^ instelling van een eigen landmeetkundige dienst of hebben aan een particulier landmeetkundig bureau opdracht gegeven tot opmeting van hun grondgebied. Ook hier op planologisch terrein schoot helaas de kadastrale dienst in haar natuurlijke taak tekort. Voor wat de juridisch-administratieve doelstelling betreft o,a. de vast legging in meetgetallen van de grenzen van zakelijke rechten spreken de cijfers van de achterstand een duidelijke taal: op 1 januari 1947 te meten akteposten 19622, controleursposten 27712; thans, 10 jaren later: 88329 akteposten, 82724 controleursposten. Is het verwonderlijk, dat een kadasterman in hart en nieren als collega De Boer uit Maastricht in zijn hartekreet (T.A.K. orgaan van november 1956) gewaagde van „het zieke Kadaster"? Wie trouwens in kadastrale kring zijn oor te luisteren legt, hoort op merkingen over „een failliete boedel", die symptomatisch zijn en 90

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 2