van Europa en de Kolen- en Staalgemeenschap was reeds of zal binnenkort contact worden gezocht Ook werd van gedachten gewisseld over de mogelijkheden van uitgave van een internationaal orgaan. Voorts zal binnenkort worden begonnen met een vergelijkende studie van de rechtspositieregelingen der vertegenwoord'gde landen De belangstelling voor de bijeenkomst van de Luxemburgse auto riteiten mag tenslotte niet onvermeld blijven. De burgemeester van de stad bood het hoofdbestuur een ontvangst aan, terwijl de Luxem- burgse minister van financiën, waaronder in het groothertogdom de ambtenarenzaken ressorteren, aanzat aan het diner, dat de bijeen komst besloot, en bij die gelegenheid uiting gaf aan zijn waardering voor de ambtelijke arbeid en aan zijn erkenning van de bijzondere positie, welke het ambtenaarschap meebrengt. HET KADASTER IN DE le KAMER Ook in de Eerste Kamer der Staten-Generaal is de bestaande achterstand bij de kadastrale dienst besproken. Blijkens het Voorlopig Verslag van de Commissie van Rappor teurs over het ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk VII B (Departement van Financiën) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1957 had het de aandacht van vele leden getrokken, dat het aantal ambtenaren bij het kadaster sterk is uitgebreid. Zij zouden gaarne vernemen, hoe de bestaande achterstand is ontstaan. In een ruimer verband en op langere termijn hadden misschien kos ten bespaard kunnen worden, indien de gemeentelijke en provin ciale bureaus, welke thans personeel aantrekken uit de dienst van het kadaster, meer profijt hadden kunnen trekken van deze dienst, wanneer deze daartoe over de nodige outillage zou hebben be schikt. Deze leden waren van oordeeldat het kadaster in toenemende mate ook voor andere doeleinden dan waarvoor het oorspronkelijk is ingericht, goede diensten kan bewijzen Naar zij meenden te weten, worden soms door nieuw ingestelde diensten bij lagere publiekrechtelijke lichamen werkzaamheden ver richt, welke niet nodig zouden zijn, indien de centrale dienst goed was ingericht. Zij constateerden met instemming, dat de Minister bereid is advies in te winnen bij een commissie van deskundigen omtrent de organisatie van het kadaster in verband met de taken, welke deze dienst te vervullen heeft. De leden, hier aan het woord, spraken de hoop uit, dat deze commissie spoedig advies uitgebracht zal hebben. ADRESSEN: Vereniging voor Kadaster en Landmeetkunde voorz.: Ir. W. J. J. van Lent, B 70 b, Noordgouwe, secr.: Ir. A. J. Wytema, Velperweg 31a, Arnhem, penningm.: J. H. B. v. Beukering, Prof. v. Kanstraat 43, Maastricht, 123

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 35