onmisbare betrouwbare basiskaarten voor wederopbouw en uit- breidingsplannen werd overstelpend. Vooruitstrevende gemeenten met een, voor eigen zaak open oog hebbend, actief gemeentebestuur, besloten tot de instelling van een eigen landmeetkundige dienst, vooral toen bleek dat er van een doelbewuste leiding bij de op bouw van een alles-overkoepelende rijkslandmeetkundige dienst niet veel terecht zou komen, vooral toen bleek dat er van een stelselmatige aanpak en een planmatige verdeling en richting van het aanwezige landmeetkundig potentieel niets terecht zou komen. Bij de instelling van een nieuwe landmeetkundige dienst van ge meente, provincie of waterschap was de vraag naar geodetische in genieurs maar heel gering, doch die naar in de praktijk gevormde leden van het corps middelbare landmeetkundigen des te groter. Zonder al te veel moeite werden deze bij het Kadaster „wegge kocht", want al heerst er sedert onheuglijke tijd een uitstekende (en sterke) corpsgeest onder de technische ambtenaren van het Kadaster en al bestaat er een hechte verbondenheid met het dienst vak (geen enkele andere vereniging van middelbare ambtenaren in ons land geeft relatief zoveel geld uit en besteedt zoveel moeite aan haar vakblad als V.T.A.K.!), dit kon en kan niet verhelen, dat enerzijds de promotiemogelijkheid voor een middelbaar-land meetkundig ambtenaar van het Kadaster door een welhaast onover komelijke examenbarrière uiterst gering is, en dat aan de andere kant voor de actieve landmeetkundige bij de lagere bestuursorganen de kansen veel groter waren en zijn voor het verkrijgen van een werkkring, die meer ruimte laat en meer gelegenheid biedt voor de ontwikkeling van* zijn persoonlijkheid en voor het dragen van verantwoordelijkheid. Hoe het ook zij, de actiefsten of de besten onder ons werden „weggekocht" en droegen er het hunne toe bij, dat hun nieuwe werkgeefster de beschikking kreeg over de voor de verdere uit bouw van de bepaalde dienst noodzakelijke gegevens op planolo gisch terrein. Zo zeer waren de Technische Ambtenaren van het Kadaster in trek, dat steeds meer collega's de dienst verlieten. De afgelopen drie jaren keerden 110 van hen (op een totaal van 369, dus Vs) de kadastrale dienst de rug toe; een teken aan de wand voor ieder die het wèl meent met deze in wezen zo prachtige dienst. Achterstand Bij het constateren van de achterstand bij de dienst heeft het niet de minste zin meer, achteraf met verwijten te komen aan het adres van hen, die in de dertiger jaren geroepen waren tot het geven van leiding en die in de crisistijd zouden hebben verzuimd, bij wijze van werkverruiming, op grootscheepse manier de hermeting aan te vatten van daartoe geschikte expansiezones rond gemeente kommen. We staan nu eenmaal voor het feit, dat de achterstand in de woningbouw schrikbarend is, dat de groei van de bevolking 93

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 5