door steeds grotere geboorteoverschotten, en een betere gezondheids zorg, de overheid voor onverwachte problemen op planologisch gebied heeft gesteld, dat de industrialisatie, het ,,auto-minded" worden van de bevolking, de transmigratie vanuit de overige pro vincies naar Holland (150,000 mensen in de komende 10 jaar naar de lege kop van Noordholland, bouw van satellietdorpen in dé rimboe", nieuwe verkeerswegen enz.) en tientallen andere proble men ook aan het Kadaster hun geforceerde eisen stellen. De ont stellende woningnood, het tekort aan gekwalificeerd personeel in bepaalde industrieën in deze tijd van economische hoogconjunctuur, werken waarschijnlijk de aankoop van een eigen huis in de hand en het verhaal over de 132 op één dag nieuwgeboekte akteposten in één stadsdeel, is slechts een goede illustratie van het algemeen geval, waarmee het Kadaster te maken krijgt. Het verhaal over die 132 binnengekomen metingen van nieuwe grenzen komt uit het Zuiden; natuurlijk uit het Zuiden. 'Want ook zonder statistische gegevens is het een bekende omstandigheid, dat het industrialiserende Zuiden van een elk jaar groeiende be tekenis is en dat de supprematie van Holland" al meer en meer verdwijnt, ook voor wat kadastrale zaken betreft. Bezien we in het nationale vlak het aandeel van de provincies Noordbrabant en Limburg in de bouwnijverheid (vooral in de mijnstreek en rond Eindhoven) dan komt misschien 3/5 van het aantal te meten stich tingen voor rekening van het Zuidoostdeel van ons land. Dè grote achterstand wat ik van collega's uit het land hoorde, bevestigt dit wel is in de divisie Arnhem te vinden. Achterstand bij de Bijhoudingsdienst demonstreert zich allereerst in het aantal nog te meten akteposten en opgaven van de controle der Grondbelasting. Herhaaldelijk is deze achterstand bij de be grotingsbehandelingen in de Tweede Kamer ter sprake gekomen. Neemt men in aanmerking, dat vóór 1940 de werkvoorraad over het hele land naar schatting ongeveer 40.000 akteposten en circa 30.000 stichtingsmetingen zal hebben bedragen, dan was voor een be spreking in de Kamer wel reden. Onze L.D. toen, was grotendeels op de bijhoudingsmeting van deze openstaande posten" ingesteld; een speciale hermetingsdienst was er niet en evenmin een grote groep ambtenaren, die zich met de ruilverkavelingsperikelen moest bezighouden. Tijdens de bezettingsjaren is de werkzaamheid van onze technische dienst revolutionair gewyzigd. De Bijhoudings dienst is op de achtergrond geraakt, al is het totale aantal land meters er nog veel groter dan bij de nieuwe loten aan de kadastrale stam de B.L.W. en de Rvk het geval is. Zoals gezegd, werd in het najaar van 1940 de Ruilverkavelingsdienst geheel ge reorganiseerd en dijde uit tot een landmeetkundige afdeling van 11 bureaus met tegen de 200 man personeel. In 1941 volgde de op richting van de Dienst voor Buitengewoon Landmeetkundig Werk, met thans 8 bureaus, waar constant 160 personen werken aan de meting van b.v. de Zuiderzeepolders en de hermeting van daar- 94

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 6