Van de expansiegebieden der steden is slechts 29.000 ha her meten in de afgelopen kwart eeuw. Voor 23.000 ha van dit toe komstig bouwterrein is een hermeting urgent of is zeer dringende behoefte aan een kaart op moderne schaal. Op het platteland is 88.000 ha hermeten, maar onderzoekingen toonden aan, dat de op meting voor een nieuwe kaart voor 50.000 ha dringend is, om het maatschappelijk leven van dienst te kunnen zijn; en voor 200.000 ha landelijk gebied is hermeting een eis van de tijd. Tellen we bij dit alles nog op de 35.000 ha cultuurgrond ver van dorpen en steden die een dringend urgente hermeting behoeven en de 295.000 ha cultuurgrond, waarvan hermeting en herkaartering binnen afzien bare tijd noodzakelijk is, dan kan wel worden vastgesteld dat ook de B.L.W.-bureaus een grote personeelsuitbreiding behoeven. Ruilverkaveling In allerlei publikaties liggen gegevens over de stand van zaken bij de Ruilverkavelingsdienst verspreid. Men werkt bij deze dienst sedert jaren op hoogspanning in het besef, dat landomlegging nü broodnodig is om aan onze landbouw de concurrentiemogelijkheden te geven en haar een vooraanstaande plaats te doen behouden in het groeiende verband van de Europese economische samenwerking. Ondanks dat, is het nog immer ,,een gevecht tegen de bierkaai". Ik geloof, dat het goed gezien is, dat men vanwege het Ministerie van Landbouw binnenkort zal komen tot vaststelling van een lande lijk urgentieplan voor het uitvoeren van ruilverkavelingen. Bij het lezen, in ons vakorgaan, van telkens nieuwe lijsten van aanvragen om ruilverkaveling vraag ik mij wel eens af, wat voor zin het heeft de soms ontzaglijke hoeveelheid energie te besteden aan het „be werken" van besturen van landbouworganisaties, aan het houden van propagandavergaderingen voor de bóeren-eigenaren om een bepaalde ruilverkaveling „er door" te krijgen, terwijl men al een werkvoorraad heeft, die misschien in het jaar 2000 zal zijn uitgeput. Immers sedert augustus 1952 zijn er 371 ruilverkavelingen aange vraagd met een totaal oppervlakte van 884.870 ha, om nog niet te spreken van de 275 ruilverkavelingen met een oppervlakte van 358.565 ha, die op 1 juni 1952 in voorbereiding waren. Noch ziek, noch failliet Maken we de balans op van de achterstand bij het Kadaster, dan zien we bij de gewone bijhoudingsdienst, de L.D., een pak van ruim 88000 „gele kaarten" en bijna 83000 „rode kaarten" der akte- posten en controleursopgaven, een achterstand van naar schatting 340 werkjaren voor een landmeetteam van vier man. Een spring vloed van ruilverkavelingen, die bij de huidige gemiddelde jaar- produktie een werkvoorraad betekent tot omstreeks het jaar 2000 voor de zeer urgente gevallen, tot omstreeks 2050 voor de urgente verkavelingen en tot omstreeks het jaar 2090 voor de nu nog 96

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 8