minder-urgent-geachte 476.000 ha. Hermeting van 7000 zeer moei lijk te meten hectaren stadskernen, 22000 ha bebouwde buiten wijken, 23000 ha stadsuitbreiding vragen dringende aandacht van de B.L.W. en 586.000 ha gronden buiten de steden staan op de urgentielijst. Is, met dit alles voor ogen, nog reden tot optimisme? Wie, als schrijver dezes, sedert het einde van de eerste wereldoorlog het kadastrale gebeuren van nabij heeft meegemaakt, en wie daarbij de algemene lijn in het oog houdt, die onderkent dunkt mij duidelijk, dat de kadastrale dienst nóch ziek, nóch failliet bezig is zich te herstellen van de aanvankelijk zeer stroeve overschakeling van uit de gezapigheid der dertiger jaren naar het ritme van heden. Daarvoor was nu eenmaal tijd nodig. Er zijn duidelijke tekenen, die er ondubbelzinnig op wijzen, dat de geest van lijdelijkheid t.a.v. het planologisch gebeuren op zij geschoven is. Het is b.v. ver heugend, dat het Kadaster ondanks het verwijt van het scheppen van een dure doublure thans een eigen fotogrammetrische afdeling heeft, die met voortvarendheid wordt uitgerust met de meest mo derne apparatuur die er in Europa te krijgen is. Er moge in dit verband wel eens smalend zijn gesproken van prestigeoverwegingen, voor mij geldt dit als een zeer verheugend teken van vertrouwen in eigen kracht. En is de aandrang uit ónze kring en uit die van de landmeters naar ontvoogding, naar het slaken van de banden met de belastingdienst (met welke we in wezen thans even weinig meer van doen hebben als met een gemeente die de kadastrale ge gevens voor haar straatbelastingadministratie gebruikt) niet iets, dat uit dezelfde bron ontsprong? Een ander aspect van de groei is de omstandigheid, dat de voor oorlogse fiets grotendeels ook bij de L.D. het veld heeft geruimd voor de dienst- en de eigen auto, al zou men in bepaalde streken liever een ruimere „stationcar" verkiezen boven de kleine volks wagen. Dit met het oog op het vervoer van kadstenen, theodoliet en driepoten, en in verband met het gebruik van de auto als schuil plaats tegen slecht weer. Geleidelijk is het ouderwetse hoekmeetinstrumentarium gemoder niseerd en de tijd is niet meer verre, dat met name bij de L.D. elk bureau de beschikking heeft over de zo uitstekende Kern-theodoliet DKM met de hypermoderne centreerstatieven, en dat ook het Ka daster in gebieden met sterk- geaccidenteerd terrein en bij metingen in streken met veel terreinhindernissen een DK-RT bezit, een zelf- reducerende dubbelbeeldtachymeter met sterk vereenvoudigde lengte-aflezing op een horizontale afstandsbaak. En gaat de fototechnische dienst van het Kadaster niet met zijn tijd mee? Ook de publikaties van collega Frinking over document- reproduktie, en het rapport van de sub-commissie kaartreproduktie uit de Rijkscommissie voor Geodesie, gaven ons een beeld van de modernisering, op dit gebied gevolgd. Niet alleen op de gestage vernieuwing van de technische hulp- 97

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 9