ORGAAN J DER VERENIGING VAN TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER INHOUD: 1. P. S. Teeling, Jan Pietersz. Dou, 1573—1635 130 2. Opgaven met landmeetkundige inslag141 3. Examen Landmeetkundig Rekenaar N.L.F, 1957 146 4. Ruilverkaveling a. Ir. L. H. Bouwman, Bedrijfseconomische sanering in land- en tuinbouw149 b. Ruilverkaveling en cultuurtechniek153 c. Nieuwe aanvragen155 5. Boekbespreking a. D. Haasbroek, Enkelpuntsbepaling155 b. G. J. Rietmulder, Bezoldigingsbesluit BR156 c. Land en water156 6. Berichten a. Het Kadaster in de Eerste Kamer157 b. Het georganiseerd overleg157 c. Werkclassificatie voor middelbare ambtenaren? 159 d. Proefschrift over de ambtenaren159 e. Plan tot herwaardering technische functies160 7. Personalia en Mutaties162 8. Herdenking 50e verjaring van het Verbond van Belgisch Kadasterpersoneel163 129 A I 15e JAARGANG No. 4 JULI 195 7 HOOFDBESTUUR: G. W. Wegereef, Goudsesingel 41 B, Rotterdam, voorzitter, telefoon huis K 1800 115137. K. van Houten, Van Gentlaan 1, Breda, secretaris, tel. K 1600—8003. H. A. M. Tijsmans, d'Aillystraat 48, Zierikzee, tel. 389 penningm., post rekening 346853 ten name van de Vereniging. J J. Vermeulen, Groene Weegje 2, Zierikzee (Ledenadministratie). Voor het plaatsen van advertenties en voor abonnementen (niet-leden f 7.50 per jaar) wende men zich tot de redacteur-administrateur. Losse afleveringen f 1.50. Blz.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 1