tegen algehele vergoeding in geldDe gezamenlijke eigenaren be hoeven dan geen grond ter beschikking te stellen (indirecte sanering) Bij verpachting van bedoelde gronden zal op grond van de wet de pachter, indien hij zulks wenst, pachtland terug ontvangen (zie ook onze publikatie inzake Kaveltoewijzing aan openbare licha men" in dit Orgaan, nummer van april 1956). 2. Een zeer beperkte saneringsmogelijkheid wordt geboden door de opheffing van zgn. miniatuurkavels (niet doelmatig exploiteer- bare snipperperceeltjes) tegen algehele vergoeding in geld Zowel de eigenaren als de eventuele pachters zullen zich hierbij neer moeten leggen. Deze perceeltjes kunnen dienstbaar gemaakt worden om het bezit van de aangrenzende eigenaar af te ronden. 3. De plaatselijke commissie kan na goedkeuring van de centrale commissie met de eigenaar van gronden een regeling treffen, waarbij deze laatste afstand doet van zijn aanspraken op toedeling van grond en daarvoor in de plaats bereid is genoegen te nemen met algehele vergoeding in geld Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van pachters, hetgeen betekent dat de plaatselijke commissie tracht met een of meer pachters een regeling te treffen, waarbij dezen geen pachtgrond krijgen toegewezen, doch een vergoeding in geld ont vangen (afkoop pachtrechten). Door de sub 3 genoemde bepalingen kan worden bevorderd, dat ten behoeve van saneringsdoeleinden bepaalde bedrijven worden opgeheven, zoals kleine bedrijfjes, welke eventueel als nevenberoep worden geëxploiteerd en bedrijven zonder opvolger, waarvan de betrokken boer vanwege hoge leeftijd de bedrijfsvoering wil beëin digen. Duidelijkheidshalve zij vermeld, dat bij verpachting van gron den, waarvan de eigenaren zich willen laten uitkopen, zoals onder 1 en 3 is aangegeven, het niet noodzakelijk is, dat de betrokken pachters afstand doen van hun pachtrechten, hetgeen uit het navol gende moge blijken. Als de plaatselijke commissie bijvoorbeeld 60 ha pachtrechten heeft afgekocht en verder het bezit heeft van 60 ha niet-pachtvrije eigendom, zal zij de beschikbare pachtrechten in het kader van de ruilverkaveling kunnen toedelen aan de pachters van de bij haar in bezit zijnde niet-pachtvrije eigendom. Door deze transactie komt een oppervlakte van 60 ha pachtvrij, die zij voor sanering kan benutten. Onder algehele vergoeding moet in verband met de sub 1, 2 en 3 genoemde mogelijkheden worden verstaan, dat aan een eigenaar gebruiker der af te stane gronden boven de verkoopwaarde een zeker bedrag extra wordt betaald als vergoeding voor het verlies aan bedrijfsinkomsten (zgn. bedrijfsschade-vergoeding). Is de grond verpacht, dan ontvangt de betrokken pachter, als hij afstand doet van zijn pachtrechten, uiteraard de bedrijfsschadevergoeding. 150

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 22