4. In beperkte mate wordt sanering mogelijk gemaakt door de bepaling inzake de individuele onderbedeling. Deze bepaling is eigenlijk niet zozeer gelegen op het gebied van de sanering, maar heeft het doel het ontwerpen van doelmatige kavels mogelijk te maken. Indien één of meer rechthebbenden echter bereid zijn ge noegen te nemen met een onderbedeling groter dan 5 pet. dan kan de plaatselijke commissie langs deze weg gronden voor sanering be schikbaar krijgen. 5. Zoals in het artikel over „De schatting der gronden in een ruilverkaveling" in dit Orgaan, nummer van mei 1956 is uiteengezet, wordt bij de bepaling van de waarde der ingebrachte gronden uitge gaan van de optimale waarde (nieuwe schattingsmethodiek). De toedeling zal op basis van de optimale waarde plaatsvinden, dit wil zeggen dat een éigenaar dezelfde waarde krijgt toegedeeld als zijn inbreng, verminderd uiteraard met de wettelijk bepaalde afrekken. Indien bijvoorbeeld een eigenaar woeste grond inbrengt, zal de toekomstige optimale waarde na ontginning worden geschat, De mogelijkheid bestaat, dat de betrokkene de door hem te betalen waardestijging van de grond als gevolg van de in het kader der ruilverkaveling verrichte werkzaamheden niet kan voldoen en ge noegen wil nemen met een toedeling van een geringere oppervlakte ontgonnen grondDe langs deze weg vrijkomende grond kan de plaatselijke commissie gebruiken voor saneringsdoeleinden. 6. Naast de onder 1 tot en met 5 genoemde mogelijkheden, die hun grondslag vinden in de wet, wordt getracht door inschakeling van de Stichting tot het Beheren van Landbouwgronden (S.B.L. grond in het ruilverkavelingsblok beschikbaar te krijgen. Deze Stichting laat zich bij het plan van toedeling voor 100 pet. onderbe dden: zij neemt genoegen met een toedeling uitsluitend in geld. De eerste mogelijkheid betreft de aankoop op vrijwillige basis van grond, zo mogelijk vrij van pacht, via de plaatselijke commissie door de S.B.L., om deze vervolgens ter beschikking van deze com missie te stellen. Bovengenoemde Stichting (S.B.L.) is sinds 1 januari 1954 organi satorisch ondergebracht bij de Cultuurtechnische Dienst. De Stich ting stelt zich ten doel: 1. Het herstellen, verbeteren en tijdelijk op vrijwillige basis beheren van door oorlogsomstandigheden be schadigde landbouwgronden en bijbehorende opstallen en 2. Het tijdelijk beheren van landbouwgronden en bijbehorende opstallen, teneinde te bevorderen, dat deze uit een oogpunt van algemeen be lang de meest gewenste bestemming verkrijgen. Het is van belang tijdig met deze aankopen te beginnen, desnoods voordat de stemming over de ruilverkaveling heeft plaatsgevonden. De sanering zal des te beter slagen naarmate grond voor dit doel beschikbaar is. (De S.B.L. heeft, om een voorbeeld te noemen, reeds in 1955 in opdracht van de minister van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening ten behoeve van het saneringsplan Noordwolde 151

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 23