In haar tussenrapport 1955 heeft zij geadviseerd 5 ruilverkave- lingsblokken aan te wijzen om gesaneerd te worden met gronden, die in de Noordoostpolder beschikbaar zijn gesteld (maximaal 1100 ha) voor in totaal maximaal 50 bedrijven. Bij vertrek naar elders is de eis gesteld, dat de achter te laten gronden in het blok in eigen dom aan de S.B.L. moeten worden overgedragen of bij pachtgrond veilige pacht. Van veilige pacht wordt gesproken als continuatie van de pacht voldoende is verzekerd (b.v. van kerken en verzeke ringsmaatschappijen De gegadigden moeten voldoen aan de normaal te stellen eisen, wat betreft vakbekwaamheid, geschiktheid, financiële draagkracht en leeftijd. Het laatste jaar van overplaatsing is 1957. De proef met deze 5 blokken (Tjongervallei-Noord in Fries land, Borger in Drente, Hummelo-Keppel in Gelderland, de Kleine Aa in Noord-Brabant en Neer in Limburg) heeft enerzijds tot doel de mogelijkheden na te gaan met de overplaatsing naar elders en anderzijds de bestudering van de overgang van een zandbedrijf naar kleinbedrijf, hetgeen van belang kan zijn te zijner tijd bij de uitgifte van de zware gronden in oostelijk Flevoland. Ruilverkaveling en cultuurtechniek In de Memorie van Antwoord betreffende hoofdstuk XI (Depar tement van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening) der Rijks begroting voor het dienstjaar 1957 is o.m. het volgende medegedeeld over ruilverkaveling en cultuurtechniek: Toen de noodzakelijke beperking van de besteding dwong tot vermindering van de kredieten voor cultuurtechnische werken, kwam het de Minister noodzakelijk voor, het krediet voor de ruil- en her verkavelingen zoveel mogelijk intact te houden om de volgende redenen: 1Door de ruil- en herverkavelingen wordt een integrale verbete ring van de landbouwstructuur bereikt in grote gebieden, waarvan de gehele landbouw in die gebieden profiteert. 2. Voor de reeds lopende ruilverkavelingen is een groot deel van het beschikbare krediet nodig, wanneer men althans het gewenste tempo van uitvoering wil handhaven. Gezien de grote belangstelling welke blijkt uit het grote aantal aanvragen, zou een vermindering van het lokale ruilverkavelings krediet, waardoor slechts op zeer geringe schaal met nieuwe ver kavelingen zou kunnen worden begonnen, overal tot grote teleur stellingen leiden. 3. De ruilverkavelingen worden geheel gefinancierd met gelden van de Rijksoverheid, terwijl voor de financiering van de A-2 wer ken (grotere werken op het gebied van wegenaanleg, grondverbe tering, waterbeheersing e.d.. uitgevoerd door publiekrechtelijke lichamen en particulieren. Red.) naast gelden van de Rijksoverheid 153

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 25