ook gelden van lagere publiekrechtelijke lichamen worden gebruikt. Tijdens het overleg over de beperking van de bestedingen bleek reeds overduidelijk, dat hij een krappe geldmarkt een beperking in de A-2 sektor eerder was door de voeren dan in de A-l sektor (ruilverkavelingen) Sommige leden hebben uit de verdeling der kredieten de indruk gekregen, dat bij de opstelling van het meerjarenplan voor ruilver kaveling de andere categorieën cultuurtechnische werken in het ge drang zullen komen. Dit is evenwel geenszins het geval. Immers, het onderzoek naar de urgentie van ruilverkavelingen ge schiedt op grond van een veelomvattende Cultuurtechnische inven tarisatie over het gehele land Aangezien dit onderzoek nagenoeg gereed is, kan reeds worden medegedeeld, dat hierbij hoogst instructieve gegevens naar voren zullen komen over de toestand van de afzonderlijke categorieën als ontsluiting, waterbeheersing, verkaveling, perceelsgrootte, perceels- vorm, bedrijfsgrootte, inkomsten per agrarische ondernemer, e.d. in de 750 gebieden, waarin agrarisch Nederland door de Werkgroep Hellinga is verdeeld. Op grond van deze gegevens zal het mogelijk zijn voor een be paald gebied te bepalen, of één der categorieën werken of een com binatie moet worden uitgevoerd. Juist indien door de Centrale Cultuurtechnische commissie is aan gegeven, waar om bovenstaande redenen ruilverkaveling urgent of minder urgent is, kan tegelijk worden bepaald, waar men dan op langere of kortere termijn kan volstaan met A2 werken en/of boerenwerken. Door de C.C.C. is besloten tot instelling van een commissie ad hoe die advies zal uitbrengen over de financiering van ruilverkavelingen; deze commissie ad hoe zal ook de periode van betaling van ruil verkavelingsrente in haar beschouwingen betrekken; de Minister schort om die reden zijn oordeel over de gegrondheid van mogelijke bezwaren tegen de huidige in de Ruilverkavelingswet 1954 vast gelegde, uiteraard gelimiteerde, betalingsperiode op. Naar aanleiding van de vraag in verband met het geschil over de polderlasten op Walcheren merkt de Minister op, dat zich niet alleen bij de herverkaveling een periode voordoet, waarin de opper vlakte van het feitelijke bezit van een aantal rechthebbenden enigs zins afwijkt van die volgens de kadastrale eigenaarsgegevens. Dit is nu eenmaal inherent aan een verkaveling op het oude land. Toch is, zolang in Nederland ruilverkavelingen worden uitge voerd, nimmer gebleken, dat er moeilijkheden waren met de inning van de polderlasten. Dat dit op Walcheren wel het geval is, vindt zijn oorzaak eens deels in het feit dat de periode van afwerking op Walcheren langer 154

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 26