duurt dan bij een ruilverkaveling gemeenlijk voorkomt, anderdeels in de omstandigheid, dat het treffen van een voorziening daarvoor in het desbetreffende polderreglement tot dusver achterwege is ge bleven. Nieuwe aanvragen om ruilverkaveling De Centrale Cultuurtechnische Commissie te Utrecht ontving nog de volgende aanvragen om ruilverkaveling: Prov. Friesland, blok Wonseradeel, 15710 ha Groningen, Ezinge, 2310 ha Overijssel, Rouveen, onder Staphorst, 5640 ha N.-Holland, Noordscharwouderpolder, onder Langedijk, 64 ha Z.-Holland, „Vijfherenlanden-Noord", onder Lexmond, Vianen, Hagestein e.a. 5870 ha N.Brabant, Duizel, onder Eersel 635 ha Limburg, Maasniel, 1260 ha Boekbespreking N. D. Haasbroek, Enkelpuntsbepaling. Grafische bepa ling van de coördinaten van voor- en achterwaarts ingesneden punten met overtallige waarnemingen. 20,5 x 29,5 cm, 43 blz., 26 fign. Prijs 1,te bestellen door storten van dit bedrag op girorekening nr. 125326, t/n van N. D. Haasbroek, Rijswijk (Z.H.). Velen van onze lezers die te maken hebben met de vereffening van snelliuspunten, zijn misschien teruggeschrokken voor de grafi sche oplossingsmethoden, omdat zij de gewenste literatuur moeilijk in handen konden krijgen. Het artikel in jaargang 1937 van het Tijdschrift voor Kadaster en Landmeetkunde waarin Prof. Tienstra een uiteenzetting geeft van de methode Tienstra-Van der Sterr is immers allang uitverkocht. En het artikel van de heer D. de Groot in jrg. 1950 van K. en L. Grafische vereffening van een snellius- punt, methode Leenhouts" zal onze lezers wellicht ook enige moei lijkheden hebben opgeleverd. De heer Haasbroek, lector aan de Technische Hogeschool te Delft heeft nu een uitstekend verzorgde uitgave het licht doen zien, waarin hij in het eerste hoofdstuk de grafische vereffening volgens de methode-Tienstra behandelt, zowel met gelijke als ongelijke ge wichten. In het tweede en laatste hoofdstuk komt de methode Leenhouts-de Groot aan de beurt. Na het verschijnen van het eerste artikel hierover in 1950 is er aan deze methode nog een en ander ver beterd en vereenvoudigd. De heer Haasbroek heeft dit alles in zijn beschrijving verwerkt en tot een overzichtelijk geheel gemaakt. Ook komen de aanknopingspunten tussen beide methoden duidelijk 155

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 27