Werkclassificatie voor middelbare ambtenaren In de vergadering van de Eerste Kamer op 8 mei jl. heeft de Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechte lijke Bedrijfsorganisatie medegedeeld, dat er ten aanzien van de werkclassificatie en prestatiebeloning blijkbaar enig misverstand aanwezig is. (Hij wijt dit aan krantenberichten, waarvan hij de inhoud niet voor zijn rekening kan nemen). Het is niet de bedoeling hiermede in de eerste plaats de positie van de middelbare ambtenaren te verbeteren. De werkclassificatie- deskundigen zijn nog niet zo ver, dat zij een verantwoorde methode op tafel kunnen leggen voor de z.g. niet-handarbeidersfuncties. De voorbereiding hiervan verkeert nog in het laboratoriumstadium. Het is dan ook niet zo, zegt de Minister, dat ik nu reeds financieel meer lucht heb gekregen voor het verwezenlijken van een maat regel tot verbetering van de salarissen der middelbare ambtenaren. Zodra deze wel aanwezig is, zal een verbetering naar alle waar schijnlijkheid niet kunnen worden gevonden in invoering van werk- classificaties voor deze groep. Nog geen nieuw Ministerie van Financiën De tekeningen van een nieuw op te richten gebouw, waarin het Ministerie van Financiën zal worden gehuisvest (hoek Korte Voor hout en de Prinsessegracht te Den Haag), liggen gereed. In verband met de noodzaak tot beperking van de bestedingen wordt de uitvoering opgeschort. Dit heeft de Minister van Financiën medegedeeld in de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer. Proefschrift over de ambtenaren Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht promoveerde vorige week, de heer A. van Braam, geboren te Zaandam, wonende te 's-Graven- hage, tot doctor in de letteren en wijsbegeerte, op een proefschrift, getiteld: Ambtenaren en Bureaucratie in Nederland''. Over dit praktisch en wetenschappelijk belangrijke onderwerp be staat in ons land nog weinig literatuur. Schrijver behandelt een reeks van onderwerpen: de sterke groei van de ambtenarengroep en een verklaring daarvan, de sociale positie van de ambtenaren, hun af komst naar sociaal milieu en kerkelijke gezindte, hun geografische herkomst. Maar ook hun formele en informele relaties binnen afde ling of dienst en hun onderlinge verbondenheid in clubs, sociëteiten, vakverenigingen, personeelsverenigingen, hun wonen in bepaalde wijken en de mate van huwen binnen eigen kring. En tenslotte hun bureaucratisch gedragspatroon en status-besef. Schrijver verstaat onder bureaucratie" het ambtenaren-apparaat, terwijl hij voor de overdrijving van het bureaucratische gedragspatroon de term ,,bu- reaucratisme" gebruikt. Ook dit laatste verschijnsel behandelt en 159

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 31