bekritiseert de schrijver, maar tegelijkertijd verklaart hij, waarom het emotioneel geladen oordeel van het publiek over de ambtenaren wel te zwart moet uitvallen. Het overvloedige materiaal heeft de schrij ver gehaald uit de bestaande statistiek, die hij echter vaak grondig moest verwerken om onderlinge vergelijking mogelijk te maken, uit een enquete bij een steekproef van 2500 rijks-, provincie- en gemeen te-ambtenaren verspreid over het gehele land, uit binnen- en bui tenlandse literatuur en uit eigen waarneming gedurende vele jaren van ambtelijke praktijk bij een gemeentelijke en een rijksdienst. Het laat zich aanzien dat deze degelijke en grondig bewerkte dissertatie van 400 bladzijden veel belangstelling zal trekken. (Wij hopen dan ook, dat zij spoedig in de handel komt). Promotor was prof. dr. J. P. Krijt. Plan tot herwaardering van de technische functies, los van het bestaande BJB.R.A* Op instigatie van het bestuur van de bond van middelbare en hogere technische ambtenaren (bondsbureau: Balistraat 28 te 's-Gravenhage) is vorig jaar een commissie benoemd om de sala rissen van het korps middelbare technische ambtenaren aan een objectief onderzoek te onderwerpen (algemeen secretaris: G. P. J. Starrenburg De taak was, het hoofdbestuur van advies te dienen inzake een juiste financiële waardering van de drie kenmerkende categorieën van technici in overheidsdienst, nl. de hogere, de middelbare en de lagere technici. Bedoelde commissie heeft een beloningssysteem ontworpen, los van het bestaande bezoldigingsbesluit, waarbij de z.g. historisch gegroeide verhoudingen t.a.v. de beloning van het administratief personeel zijn losgelaten. Van de hogere technici zal als regel worden vereist het bezit van het diploma ener technische hogeschool dan wel van de landbouw hogeschool; van de middelbare technici als regel het bezit van het diploma ener erkende middelbare technische of middelbare agrari sche school; van de lagere technici als regel het bezit van het diploma ener uitgebreid technische school. Gelet op het huidige loonbeleid der regering is de commissie uit gegaan van de maximumwedde verbonden aan de huidige rang van hoofdingenieur voor bijzondere diensten (inclusief 6 en verbete ring der salarissen van hogere ambtenaren). De afstand, die door de verbetering van de salarissen der hogere ambtenaren tussen deze en de middelbare en lagere ambtenaren is ontstaan, is in het nieuwe voorstel weggewerkt. De salarisgroepen zien er als volgt uit: 160

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 32