ORGAAN TECHNISCHE AMBTENAREN VAN HET KADASTER INHOUD: 1. M. Rijsdijk, Een nieuw hoofdstuk gerichte vlakke driehoeksmeting166 2. W. Koopmans, Terreinmetingen bij de Sumeriërs 183 3. Opgaven met landmeetkundige inslag199 4. Ruilverkaveling en cultuurtechniek a. De uitvoering van cultuurtechn. werken op Walcheren 201 b. Landbouwgids 1958 203 c. Nieuwe aanvragen om ruilverkaveling204 5. Examens N.L.F205 6. Uit andere publikaties208 7. Berichten209 8. Personalia en Mutaties215 9. Ingezonden.217 165 DER VERENIGING VAN 15e JAARGANG No. 5 SEPTEMBER 195 7 HOOFDBESTUUR: G. W. Wegereef, Goudsesingel 41 B, Rotterdam, voorzitter, telefoon huis K 1800 115137. K. van Houten, Van Gentlaan 1, Breda, secretaris, tel. K 1600—8003. H. A. M. Tijsmans, d'Aillystraat 48, Zierikzee, tel. 389 penningm., post rekening 346853 ten name van de Vereniging. J. J. Vermeulen, Groene Weegje 2, Zierikzee (Ledenadministratie). Voor het plaatsen van advertenties en voor abonnementen (niet-leden f 7.50 per jaar) wende men zich tot de redacteur-administrateur. Losse afleveringen f 1.50. Blz.

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 1