235 Zij bezit gewone en eereleden, slechts teekenaars van het kadas ter kunnen gewoon lid zijn, in hunne benoeming als zoodanig ligt opgesloten hun recht op het lidmaatschap. Het bestuur der vereeniging is samengesteld uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee adviseerende leden; voorloopig worden deze functiën in volgorde waargenomen door de H.H. Tinkelenberg, van Erkel, Soeters, Hooweg en van der Hoeven. Jaarlijks, einde Mei of begin Juni wordt eene algemeene verga dering gehouden. Laten we deze jaargang eens verder nagaan om te zien van welke zaken de gedachten in ons dienstvak toen waren vervuld. Het tijdschrift stond onder de redactie van de landmeter van het kadaster te Utrecht I. Boer Hz., de jaargang 1897 begint met het voorlopig verslag van de staatsbegroting. 12 Kadaster. Ten vorigen jare, bij de openbare behandeling van dit hoofdstuk der Staatsbegrooting in de Tweede Kamer (Han delingen 1895/96) gaf de Minister den heer Drucker, naar aan leiding van diens rede over eene reorganisatie van het kadaster, te kennen, dat, zoo hij den tijd daartoe kon vinden, hij die zaak ter hand zou nemen. Gevraagd werd of de Minister er in dit jaar wel licht in geslaagd is de voorbereiding ter hand te nemen. Helaas lezen we in de Memorie van Antwoord dat tot zijn leed wezen ondergeteekende de tijd heeft ontbroken voor een grondig onderzoek betrekkelijk de reorganisatie van het kadaster. Dan is er een gedachtenwisseling over traktementen van land meters in verband met de vermindering hunner inkomsten uit par- tikulier werk die voortaan voor het grootste deel in de schatkist zullen vloeien. Een artikel met portret ter nagedachtenis van Dr. Ch. M. Schols, hoogleraar in Delft, overleden in de nacht van 16 op 17 maart. Hij werd 48 jaar oud. Verderop aan het ,,Zeitschrift für Vermes- sungswesen" ontleend een woord ter herinnering van Dr. W. Jor dan. De landmeter W. Holthuizen schrijft over vernieuwing van de bijbladen, C. W. Hoffman beoordeelt een uitgave van rekentafels van Ludwig Zimmermann, er is een artikel over de zakelijke rech ten op onroerende goederen in Ned. Indië tijdens de O.I. Compag nie en het verslag wordt gepubliceerd van de Rijkscommissie voor graadmeting en waterpassing aangaande hare werkzaamheden in het jaar 1896 (met kaart). De werkzaamheden van deze commissie hadden in genoemd jaar betrekking op de primaire driehoeksmeting, de secundaire drie hoeksmeting, getijwaarnemingen en sterrenkundige waarnemingen. Bij de primaire driehoeksmeting werd het net door verkenning defi nitief vastgesteld; uit de kaart blijkt dat dei meting van, dit net ten

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 15