245 ..Gerichte vlakke driehoeksmeting en lager landmeetkundig reke nen" van 1945 was de landmeetkundig rekenaar niet meer op bui tenlandse literatuur aangewezen. Reeds in 1944 was er van het eerste werk, dat voor een ruimere kring geschreven was, een nieu we druk nodig, die in 1949 van de pers kwam. Dit jaar is ook van het tweede werk een nieuwe druk uitgekomen. Omdat deze uitstekende leerboeken verplichte studieboeken zijn bij de centrale opleiding tot tekenaar van het kadaster, is de teke naar sinds 1940 niet meer te vergelijken met zijn collega uit de vorige eeuw. Hij is vertrouwd met de handrekenmachine (Bruns- viga), en na de opleiding rijp de rekenmethoden uit de genoemde boeken in de praktijk te leren toepassen. De economie eist, dat de dienst hem de gelegenheid geeft dit in zijn dagelijks werk te tonen. Dan pas zal men volledig profijt trekken van de kostbare tijd aan de opleiding besteed. Bovendien zal dit zijn interesse in het werk levendig houden. Een gedegen opleiding schept de zekerheid dat zij die haar met succes hebben gevolgd, aan bepaalde eisen voldoen. Deze eisen vormen een garantie dat een zekere hoeveelheid vakkennis na het volbrengen van de studie aanwezig is. Deze kennis kan slijten of worden gescherpt. Een verstandig man zal dit geestelijke kapitaal niet laten teloor gaan. Maar ook de omgeving is van niet te onder schatten belang; zij kan stimulerend werken of een tegenoverge stelde invloed uitoefenen. Laat men niet menen dat het vraagstuk van de opleiding geheel buiten het onderwerp staat. De ontwikkeling van de positie van de landmeter van het kadaster toont dit duidelijk aan. Via de land meterscursus aan de Landbouwhogeschool te Wageningen is de opleiding in een volledige ingenieursstudie overgegaan. Gelukkig heeft zich binnen de kring van de landmeetkundige ambtenaren ook een ontwikkelingsgang gemanifesteerd, waardoor er een doorstroming naar de middelbare functies werd geschapen. Het is hier niet de plaats over deze opleiding uit te weiden, wel kan worden geconstateerd dat zij die tot de vervulling van mid delbare functies werden geroepen, daartoe de grenzen van het lager landmeetkundig rekenen moesten overschrijden. Op reken- gebied wil dat zeggen dat bij deze studie, natuurlijk niet zo diep gaand als dit voor de landmeter moet gebeuren, de waarnemings rekening wordt betrokken, opdat de vereffeningsproblemen met begrip zullen kunnen worden gehanteerd. Het landmeetkundig rekenen, ruim genomen, kreeg een zekere vernieuwingsimnuls door de nieuwe h.t.w., die het vorig jaar van de pers kwam. Wat de rekenmethoden betreft bracht deze nieuwe h.t.w. echter niet zo'n grote revolutie als de h.t.w. van 1938. Geen wonder, de komst van de rekenmachine was toen immers de aan leiding tot het invoeren van nieuwe rekenmethoden. Een soortge lijke aanleiding deed zich op het ogenblik niet gelden. In de nieuwe h.t.w. is de theoretisch-wetenschappelijke grond-

Digitale Tijdschriftenarchief Stichting De Hollandse Cirkel en Geo Informatie Nederland

Orgaan der Vereeniging TAK | 1957 | | pagina 25